Od projektu až k žádosti o dotaci

Pokud uvažujete o získání dotace z programu Nová zelená úsporám je třeba akceptovat všechny podmínky k její získání. Primárně zákazník hradí dodavatelské firmě celou částku a až následně je dotace proplácena ze strany SFŽP ČR. Orientační výši dotace lze zjistit z dotační kalkulačky nebo ji dostanete vypočítanou v nabídce na dotované opatření ( v našem případě solární systém).

Splnění podmínek dotace je podmíněno konkrétní specifikací samotného dotačního titulu. Výčet sekcí: solární systémy na ohřev vody C 3.1, solární systémy na ohřev vody a přitápění C 3.2 a dotace na vypracování projektové dokumentace C 3.5. Autorizovaný inženýr zpracuje projetovou dokumentaci, technickou zprávu, energetický posudek, krycí list, bilanci solárních systémů a doloží výkresovou část. Povinnou přílohou ze strany objednatele je doložení vlastnictví čísla účtu na který budou finanční prostředky proplaceny. Pokud je více vlastníků dané nemovitosti, potřebnou náležitostí bude jejich souhlas s realizovaným opatřením. Tímto máme připraveny dokumenty k podání žádosti o dotaci.

Provedeme registraci zákazníka na stránkách SFŽP ČR. Vyplníme elektronickou žádost o dotaci https://www.novazelenausporam.cz , žádost pečlivě zkontrolujeme a elektronicky odešleme na krajské pracoviště životního prostředí. Následně si vytiskneme a spolu se všemi povinnými přílohami odešleme do 30 ti kalendářních dní na uvedené pracoviště. Obálku označíme vidtelně NZÚ - číslo aktuální žádosti.

Jakmile mají pracovníci SFŽP ČR všechny potřebné doklady k dispozici začnou se žádostí zabývat a zkoumat její správnost. Pokud je žádost podaná se všemi povinnými přílohami a jsou splněny všechny technické požadavky dojde k akceptaci Vaší žádosti. Do Vaší emailové schránky dojde akceptační dopis a lhůta ve které je třeba dané opatření realizovat. Se samotnou realizaci solárního systému však můžete začít před podáním žádosti o dotaci, v průběhu podání, nebo po podání a schválení žádosti.

Naše solární systémy jsou složeny výhradně z evropských produktů. K montážím solárních systémů disponujeme všemi potřebnými osvědčeními. Pokud Vás zajímá jak nás hodnotí naši zákazníci, můžete si přečíst jejich  zkušenosti s naší firmou: https://najisto.centrum.cz/1981186/pavel-kocian/hodnoceni/. Na celou dodávku a montáž solárního systému uzavíráme se zákazníkem řádnou smlouvu o dílo dle platných zákonů ČR.  Ve většině případů hradí zákazník pouze zálohovou fakturu při složení materiálu v místě instalace a následná fakturace je provedena až po realizaci samotného solárního systému a jeho řádném uvedení do trvalého provozu.

Máme-li zrealizováno, vyhotovíme doklady po realizaci, tyto podepíšete a doložíte Státnímu fondu životní prostředí. Tímto krokem máme splněno vše potřebné a pouze se vyčkává na proplacení dotace ministerstvem životního prostředí. Toto období je v rozmezí cca 3 týdnů od doložení realizačního opatření. Následně Vám bude zaslán formulář: prohlášení příjetí podmínek dotačního programu, který podepíšete, necháte úředně ověřit a pošlete ve stanované lhůtě zpět na SFŽP ČR. Tímto je celý dotační proces Vaší žádosti o dotaci na solární systém u konce.