Instalatér solárních termických soustav (kód:23-099-M)

Rozhodli jste se pro pořízení solárního systému na ohřev TUV a hledáte nyní možnost  nejlevnější montáže, kterou svěříte do rukou neodborné osoby? Chceme Vás tímto upozornit na rizika, kterým se tímto krokem vystavujete. Stejně jako v jiných specifických technických oborech, také v provádění instalací termických tepelných soustav je potřeba, aby osoba, která takovou činnost vykonává, byla tzv. fundovaná neboli splňovala kvalifikační úroveň, orientovala se v legislativě, teoretických znalostech problematiky a byla schopná prakticky řešit kompletní instalaci. Takovéto osvědčení se vydává po splnění daných podmínek vydaných MPO ČR a je platné po dobu 5 let.

Montáž solárního systému takovou osobou nebo firmou je také jednou z podmínek pro získání dotací v programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Vyhnete se tak nejen administrativním nedostatkům při žádosti o dotaci, ale budete si jisti, že zařízení do kterého jste investovali významnou část Vašich financí, a které Vám má sloužit desetiletí a spořit Vám Vaše výdaje za energie bude plně funkční nebo nebude trvale poškozeno a znehodnoceno neodbornou montáží. Jaké tedy taková osoba musí splňovat podmínky se můžete dočíst v následujících řádcích.

 

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

 

Odborná způsobilost

Název/ Úroveň

Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách: 4

Orientace v solárních tepelných kolektorech: 4                                                                                                      

Orientace v solárních termických soustavách: 4                                                                                                     

Výpočty solárních termických soustav: 4                                                                                                                 

Instalace, údržba a servis solárních termických soustav: 4                                                                                        

Platnost standardu: Standard je platný od: 19.12.2014

 

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Uvést normy týkající se solárních kolektorů a soustav: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Uvést legislativní dokumenty týkající se instalací solárních termických soustav: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 3. Uvést certifikační systémy a značky pro solární kolektory a soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Orientace v solárních tepelných kolektorech

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Vyjmenovat základní druhy solárních kolektorů: Ústní ověření

 2. Změřit rozměry a vypočítat plochu apertury solárního kolektoru: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 3. Vypočítat účinnost solárního kolektoru na základě specifikace výrobce: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 4. Popsat vliv orientace a sklonu solárních kolektorů na výkon: Ústní ověření

 5. Popsat možnosti uchycení solárních kolektorů pro různé druhy střech: Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Orientace v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Popsat funkci solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Vysvětlit stav solární termické soustavy bez odběru tepla: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 3. Čtení výkresu solární termické soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 4. Kontrola správného zapojení solární termické soustavy ve výkresu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Výpočty solárních termických soustav

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Určit potřebnou plochu solárních kolektorů pro danou potřebu tepla: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Určit roční tepelné zisky solární termické soustavy a úsporu energie instalací solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 3. Uvést rámcově současné ceny energií a prvků solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 4. Vypočítat prostou dobu návratnosti solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Instalace, údržba a servis solárních termických soustav

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Popsat způsob a prostředky instalace solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Provést kontrolu teplonosné kapaliny: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 3. Provést funkční zkoušku a uvést solární termickou soustavu do zkušebního provozu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 4. Doplnit teplonosnou kapalinu do soustavy: Praktické předvedení  s ústním zdůvodněním

 5. Natlakovat expanzní nádobu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 6. Uvést vhodné materiály potrubí a tepelné izolace pro solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 7. Nastavit průtok kapaliny v solární termické soustavě: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 8. Provést kontrolu správnosti umístění a montáže prvků solární termické soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.


Kdo se může přihlásit ke zkoušce?

* střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář

* osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

* úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stavebnictví nebo strojírenství

Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně odpovězených otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje dozáznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl nebo nevyhověl“

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin.