Nemrznoucí směs Kolekton P Super


Solární systémy plníme nemrznoucí směsí Kolekton P Super, kterou vyrábí česká firma Agrimex s.r.o. Firma byla založena v roce 1991 a od počátku existence se zabývá výrobou nemrznoucích směsí. Tato kapalina je určena pro všechny typy solárních kolektorů včetně vakuových systémů. Směs se vyznačuje nízkým bodem tuhnutí a vysokou hodnotou pracovní teploty do až 230°C při tlaku do 2.5MPa. Krátkodobé přehřátí může činit až 300°C. Při nízkých teplotách se vytváří ledová kaše, bez trhavých účinků na solární kolektory. Směs je hydroskopická, tvořena propylen glykolem a inhibitory koroze, které přispívají k prodloužení životnosti solárního systému. Směs se vyznačuje zvýšenou tepelnou stabilitou a životností až 10 let. Při správném zacházení a používání směs nezpůsobuje žádné škody na zdraví. Nemrznoucí směs je ekologicky šetrná k životnímu prostředí.

Identifikace nebezpečnosti

Klasifikace látky nebo směsi dle nařízení (ES) č. 1272/2008:
Směs není klasifikována jako nebezpečná. 
Prvky označení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):
Symbol není. Výstražné slovo není. Standartní věty o nebezpečnosti nejsou 
Pokyny pro bezpečné zacházení : 
P262 : Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. 
P280 : Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. 
P301+P330+P312 : PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/
P303+P361+P353 : PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. 
Další nebezpečnost Při správném zacházení a používání nezpůsobuje podle dosavadních informací žádné škody na zdraví. Směs neobsahuje látky splňující kritéria pro látky PBT nebo vPvB v souladu s přílohou XIII, nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění.

Složení

Chemická charakteristika 
Propan1,2-diol (Propylenglykol,MPG) v obsahu 43 - 45 %, Inhibitor koroze v obsahu < 4 %

Látky obsažené v inhibitorové směsi Tolyltriazole, ES: 249-596-6; benzotriazole, ES: 202-394-11; ethanediol, ES: 203-473-3; glycerol, ES: 200-289-5, kyselina boritá, ES: 233-139-2, borax, ES: 215-540-4 

Fyzikální a chemické vlastnosti

Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech : 
Vzhled : mírně viskózní kapalina 
Barva: čirá, bezbarvá 
Zápach (vůně) : slabý zápach po surovinách 
Prahová hodnota zápachu : nestanovena 
Hodnota pH (20°C) : 7,0 – 8,0 
Teplota tání (°C) : cca -30 ( neředěný) 
Teplota (rozmezí teplot) varu ( °C ) : < 105 (při podtlaku 0,5 atm 86 °C) 
Bod vzplanutí ( °C ) : > 110 
Rychlost odpařování : 0,01 (n-butylacetát = 1) 
Hořlavost : hořlavá kapalina (hořlavina IV. třídy) 
Meze výbušnosti : horní mez (% obj.) : 17,4 dolní mez (% obj.) : 2,6 
Tlak páry (při 20°C) : 0,2 hPa 
Hustota páry : 2,6 (vzduch = 1) Relativní hustota ( při 20°C) : < 1040 kg/m3 
Rozpustnost (při 20°C) : - ve vodě rozpustný v libovolném poměru - v tucích nestanovena - v polárních rozpouštědlech rozpustný Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda : - 1,4 log Pow (propylénglykol) 
Teplota samovznícení ( °C ) : není k dispozici (nepravděpodobné) 
Teplota rozkladu : není k dispozici 
Viskozita : 5 mPa.s (20 °C) 
Výbušné vlastnosti : nepředpokládají se 
Oxidační vlastnosti : nemá 9.2. 
Další informace : Teplota tuhnutí ( °C ) : – 32 Obsah organických rozpouštědel : 0,47 kg/1kg produktu Obsah celkového organického uhlíku : 0,23 kg/1kg produktu 
Obsah netěkavých látek : < 1 % obj. 

Stálost a reaktivita

Reaktivita : Za normálních podmínek je to stálá kapalina, konkrétní rizika nejsou známa. 
Chemická stabilita : Za normálních podmínek je stabilní 
Možnost nebezpečných reakcí : Nebezpečí vznícení nebo vzniku hořlavých a výbušných plynů se silnými oxidačními činidly, alkalickými kovy, silnými kyselinami. 
Podmínky, kterým je třeba zabránit : Zabraňte přímému slunečnímu záření a přítomnosti topných těles a možných zdrojů vznícení. Při vyšší teplotě tvoří páry se vzduchem výbušnou směs. Styk s okysličovadly, vzdušná vlhkost. 
Neslučitelné materiály : Reaguje s kyslíkem a jinými oxidovadly, silnými kyselinami a zásadami, alkalickými kovy. Roztoky mohou narušovat zinek a pozinkované díly a některé plasty (polyuretany, měkčené PVC a další). 
Nebezpečné produkty rozkladu : Při skladování a manipulaci podle návodu žádné nebezpečné produkty rozkladu nevznikají, při nedokonalém spalování může vznikat oxid uhelnatý a další zdraví škodlivé sloučeniny uhlíku. 

Toxikologické informace

Uvedené účinky vychází z údajů pro propylenglykol a jeho směsi podobného typu. 
Informace o toxikologických účincích 
a) Akutní toxicita : LD50, orálně : > 20 000 mg/kg (potkan) LD50, dermálně : > 2000 mg/kg (králík) LC50 inhalačně : > 317042 mg/l (králík/2 hod – aerosol)  
b) Žíravost / dráždivost kůže : 0 
c) Vážné poškození očí /podráždění očí : 0 
d) Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže : není senzibilizující 
e) Mutagenita v zárodečných buňkách : negativní (Amesův test) f) Karcinogenita : negativní 
g) Toxicita pro reprodukci : negativní (myš, krysa) 
h) Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice : mírné podráždění dýchacích cest (zahřátá pára nebo mlha). 
i) Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice : opakovaně potkan orálně NOAEL : 1700 mg/kg/den (102 týdnů, 5 dní v týdnu) myš dermálně NOAEL : 0,02 ml (10 týdnů, 2x v týdnu) potkan inhalačně LOAEC : 160 mg/m3 (90 dní) j) Nebezpečnost při vdechnutí : pro směs není stanovena ani známa, nepředpokládá se. 
Další informace Hodnocení směsi : Dlouhodobý kontakt kůži odmašťuje a vysušuje. Směs minimálně dráždí spojivkové sliznice očí při jednorázové aplikaci, výplach dráždivé účinky anuluje. Jako aerosol může mít dráždivé účinky na oči a při vdechování může dráždit dýchací cesty. Pokožkou se málo vstřebává. Vysoké dávky při požití vyvolávají nevolnost až bolesti břicha. 

Ekologické informace

Toxicita Ekologické vlastnosti směsi nebyly stanoveny, uvedené údaje jsou pro propylenglykol – hlavní složku přípravku : 
LC50, 96 hod., ryby : > 1000 mg/l Oncorhynchus mykiss 
EC50, 48 hod., bezobratlí : > 1000 mg/l Mysidopsis bahia 
EC50, 72 hod., vodní rostliny : >1000 mg/l Selenastrum capricornutum 
Mikroorganismy/působení na aktivovaný kal EC50, 18 hod : < 1 000 mg/l Pseudomonas putida Při správném přívodu nízkých koncentrací do adaptované biologické čističky nelze předpokládat inhibici degradační aktivity v aktivovaném kalu. 
Chronická toxicita 
NOEC, bezobratlí : 13020 mg/l Ceriodaphnia/7 dní  
Snadno biologicky odbouratelný ve vodním prostředí i v půdě. Žádné údaje o hydrolýze.

Bezpečnostní list