Termostatický směšovací ventil

Termostatické směšovací ventily

Termostický směšovací ventil je zařízení, které kontroluje a reguluje míchání teplé a studené vody tak, aby byl zajištěn výstup konstantní teploty a nedošlo k opaření. Termostatický směšovací ventil přesně kontroluje a reguluje teplotu při koupání, sprchování a mytí rukou. Ventily jsou navrženy tak, aby požadovaná teplota vody zůstala neměnná i při změně vstupního tlaku/průtoku. Mechanické ventily se těmto změnám nejsou schopny přizpůsobit. Termostatické ventily v dnešní době existují i v digitální variantě. Lze je nainstalovat do van nebo jako součást sprchových armatur. Teplá a studená voda vstupující do ventilu se mísí tak, aby výsledná teplota odpovídala dle nastavení uživatele. Tepelný senzor uvnitř ventilu automaticky smísí teplou a studenou vodu tak, aby bylo dosaženo požadované teploty.  V případě výpadku zdroje studené vody rozpozná ventil nebezpečí příliš horké vody a sám se vypne. Voda se také vypne při výpadku zdroje teplé vody, jako prevence proti tepelnému šoku. 


Složení směšovacího ventilu

Termostatický prvek
Tepelně citlivý prvek, jež se roztahuje nebo smršťuje v závislosti na teplotě vody, kterou je obklopován. Když termostatický prvek zaznamená změnu teploty vody, dá pokyn pístu ke změně proporce přiváděné teplé nebo studené vody, které se ve ventilu míchají.

Píst
Obvykle je propojen s termostatickým prvkem. Píst se pohybuje tam a zpět přes vstupy studené a teplé vody, čímž mění teplotu výsledné směsi.

Pružina
Když se termostatický prvek rozšiřuje (otepluje), pohybuje pístem a stlačuje tak pružinu. Když se termostatický prvek ochladí, stáhne se a pružina tak tlačí píst zpět.

Termostatické směšovací ventily mají běžně oddělené nastavení teploty (obvykle zamčené pod svrchní krytem). To může být upraveno tak, aby byl píst v jiné pozici, čímž upraví proporci požadované teplé a studené vody, respektive jejich směsi.


Více než 3/4 vážných opaření utrpí děti ve věku do 5 let. Omezením teploty vody a zabráněním náhlé změně její teploty, chrání termostatické směšovací ventily své uživatele a jsou logickou prevencí vážných zranění způsobených opařením. Příliš vysoká teplota ve vaně je příčinou až 70 % všech opaření v domácnostech. Malé děti a jejich pokožka jsou na tepelné změny mnohem citlivější a tím jsou vystaveny většímu riziku. Další rizikovou skupinou jsou lidé s různým zdravotním postižením, bez schopnosti vnímat rizika nebo reagovat na nebezpečné situace. Termostatické směšovací ventily fungují jako prevence těchto událostí. Maximální teplota vody na výstupu, která je standardně používána při cirkulaci v otopných systémech, je 50°C. Mnoho nově instalovaných systémů reguluje teplotu vody na 48°C, jako prevenci proti opaření a tím způsobení vážných zranění. Dalším vážným nebezpečím, kterým jsou směšovací ventily schopny předcházet, je nebezpečí vzniku bakterie "Legionella Pneumophila". Z toho důvodu musí být voda ohřáta na 60°C, což funguje jako prevence vzniku těchto bakterií. Tato teplota je však pro člověka nebezpečná - může způsobit popáleniny. Nejčastějším řešením je tak termostatický směšovací ventil, kterým lze kontrolovat celý systém. Doporučení: Vždy, když jste požádáni o kontrolu starého rozvodu vody nebo o zhotovení rozvodu nového, proveďte následující nenáročný test: Je zde ventil, který omezuje teplotu horké vody? Je funkční? Udržuje správnou teplotu vody – maximálně 50°C? Jestliže ne, nainstalujte nový termostatický směšovací ventil. ESBE Basic 35–60° má ten správný teplotní rozsah a funkci ochrany před opařením, která zastaví horkou vodu v případě, že dojde ke ztrátě tlaku studené vody.

TSV jsou obvykle velmi spolehlivé, životnost bude typicky záležet na způsobu instalace, provozních podmínkách a kvalitě údržby - klíčovým faktorem je například tvrdost vody. Standardní životnost je 5 let, během této doby by TSV měly být servisovány, případně po této době vyměněny - v závislosti na opotřebení. TSV rychle reaguje na změny zvolené teploty, což je zajištěno odbornou certifikací, kterou ventily ESBE mají. Tato certifikace je pravidelně ověřována u třetích stran a je tak zaručeno, že i během náhlé změny teploty nedojde k opaření. Nicméně se může stát, že při prudké změně mezi minimální a maximální teplotou dojde ke zvýšení o cca 7 stupňů nad nastavené maximum. Moderní směšovací ventily jsou schopny tento extrém nad maximem potlačit po dobu 1.2, respektive 0.5 sekund - dobu, na kterou může dojít k teplotním extrémům o 7, respektive na 50 stupňů.

Teplo ze solárních panelů je sice levné, ale nepravidelné, kvůli tomu se využívá systému akumulace tepla a jeho následné redistribuce do topných systémů. Při instalaci pouze jednoho okruhu dochází k tomu, že si systém bere teplou vodu shora. Pokud nainstalujete druhý okruh a dva ventily ESBE Basic 35–60°, budou ventily brát co nejdéle teplou vodu ze střední části tak, aby udržely vodu v horní části zásobníku horkou. Se dvěma okruhy a s ESBE Basic 35–60° na primární straně je sluneční energie lépe využita i za chladnějších dnů. Tímto způsobem je voda ze slunečního panelu uvolněna v nižší části zásobníku, aby nerušila tu nejteplejší vrstvu vody v jeho nejvyšší části. Čím delší dobu může systém akumulace udržovat vyšší teplotu, tím rychlejší je návratnost nákladů. Současně ventily zajistí, aby byl systém teplé vody chráněn před možnosti opaření.

Instalatér solárních soustav

Instalatér solárních termických soustav (kód:23-099-M)

Rozhodli jste se pro pořízení solárního systému na ohřev TUV a hledáte nyní možnost  nejlevnější montáže, kterou svěříte do rukou neodborné osoby? Chceme Vás tímto upozornit na rizika, kterým se tímto krokem vystavujete. Stejně jako v jiných specifických technických oborech, také v provádění instalací termických tepelných soustav je potřeba, aby osoba, která takovou činnost vykonává, byla tzv. fundovaná neboli splňovala kvalifikační úroveň, orientovala se v legislativě, teoretických znalostech problematiky a byla schopná prakticky řešit kompletní instalaci. Takovéto osvědčení se vydává po splnění daných podmínek vydaných MPO ČR a je platné po dobu 5 let.

Montáž solárního systému takovou osobou nebo firmou je také jednou z podmínek pro získání dotací v programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Vyhnete se tak nejen administrativním nedostatkům při žádosti o dotaci, ale budete si jisti, že zařízení do kterého jste investovali významnou část Vašich financí, a které Vám má sloužit desetiletí a spořit Vám Vaše výdaje za energie bude plně funkční nebo nebude trvale poškozeno a znehodnoceno neodbornou montáží. Jaké tedy taková osoba musí splňovat podmínky se můžete dočíst v následujících řádcích.

 

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu

Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Týká se povolání: Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 4

 

Odborná způsobilost

Název/ Úroveň

Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách: 4

Orientace v solárních tepelných kolektorech: 4                                                                                                      

Orientace v solárních termických soustavách: 4                                                                                                     

Výpočty solárních termických soustav: 4                                                                                                                 

Instalace, údržba a servis solárních termických soustav: 4                                                                                        

Platnost standardu: Standard je platný od: 19.12.2014

 

Kritéria a způsoby hodnocení

Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Uvést normy týkající se solárních kolektorů a soustav: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Uvést legislativní dokumenty týkající se instalací solárních termických soustav: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 3. Uvést certifikační systémy a značky pro solární kolektory a soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Orientace v solárních tepelných kolektorech

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Vyjmenovat základní druhy solárních kolektorů: Ústní ověření

 2. Změřit rozměry a vypočítat plochu apertury solárního kolektoru: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 3. Vypočítat účinnost solárního kolektoru na základě specifikace výrobce: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 4. Popsat vliv orientace a sklonu solárních kolektorů na výkon: Ústní ověření

 5. Popsat možnosti uchycení solárních kolektorů pro různé druhy střech: Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Orientace v solárních termických soustavách

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Popsat funkci solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Vysvětlit stav solární termické soustavy bez odběru tepla: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 3. Čtení výkresu solární termické soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 4. Kontrola správného zapojení solární termické soustavy ve výkresu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Výpočty solárních termických soustav

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Určit potřebnou plochu solárních kolektorů pro danou potřebu tepla: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Určit roční tepelné zisky solární termické soustavy a úsporu energie instalací solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 3. Uvést rámcově současné ceny energií a prvků solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 4. Vypočítat prostou dobu návratnosti solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

 

Instalace, údržba a servis solárních termických soustav

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Popsat způsob a prostředky instalace solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 2. Provést kontrolu teplonosné kapaliny: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 3. Provést funkční zkoušku a uvést solární termickou soustavu do zkušebního provozu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 4. Doplnit teplonosnou kapalinu do soustavy: Praktické předvedení  s ústním zdůvodněním

 5. Natlakovat expanzní nádobu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 6. Uvést vhodné materiály potrubí a tepelné izolace pro solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

 7. Nastavit průtok kapaliny v solární termické soustavě: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

 8. Provést kontrolu správnosti umístění a montáže prvků solární termické soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.


Kdo se může přihlásit ke zkoušce?

* střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář

* osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

* úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stavebnictví nebo strojírenství

Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně odpovězených otázek.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje dozáznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl nebo nevyhověl“

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin.

Způsoby ochrany před tvrdou vodou

Způsoby ochrany před tvrdou vodou

Tvrdá voda a vodní kámen způsobuje v domácnostech a na zařízeních, které přichází do styku s vodou mnoho problémů svým uživatelům. Kromě nevzhledného estetického vzhledu se toto projevuje také v nezanedbatelném zvýšení nákladů za energie. Zásobníky sloužící k ohřevu TUV jsou v nejrizikovější skupině takových zařízení. Voda, která je ohřívána v takovém prostředí následně protéká celým systémem a využíváme ji i na pití. Vrstva vodního kamene navíc působí jako tepelný izolant a způsobuje výrazné energetické ztráty. Úspora elektrické energie při změkčení vody může činit až o 50%. Při používání měkké vody je chráněn nejen topný systém, ale i potrubí, rozvody a spotřebiče.

Tvrdá voda je voda s vysokým obsahem minerálů, nejčastěji ionty vápníku (Ca2+) a hořčíku (Mg2+) a má za následek zvýšený výskyt vodního kamene, který způsobuje největší nebezpečí nejen pro spotřebiče, ale také armatury a rozvody. Test vody si můžete udělat jednoduchým způsobem kontrolou papírkem, kdy se na stupnici ukazatele objeví pH. 

Mapa tvrdosti vody v ČR  a problematické oblasti

Karlovarsko
Typický je výskyt velmi vysokých koncentrací Fe a Mn.

Východopolabská pánev
Leží zhruba od východního okraje Prahy směrem na východ a končí za Pardubicemi.
Zahrnuje především: ČeskoBrodsko, Poděbrady, Nymburk, Kolín, Přelouč a Pardubicko.
Vody jsou zde především velmi mineralizované, s extrémně vysokou karbonátovou tvrdostí. Vyskytuje se i železo, není však pravidlem.

Severní pohraniční hory
Míněno Lužické Hory, Krkonoše, Orlické Hory.
Vody jsou zde především velmi měkké, málo mineralizované, obvykle kyselé, někdy je výskyt Fe.

Třeboňká pánev
Typický je výskyt velmi vysokých koncentrací Fe a Mn, vázaných na huminové komplexy z rašelinišť, obtížně filtrovatelných.

Moravský kras
Leží severně až severovýchodně od Brna - Blanensko.
Jsou zde krasové vody s vysokou karbonátovou tvrdostí.

Nízký a Hrubý Jeseník
Vody jsou zde především velmi měkké, málo mineralizované, obvykle kyselé, někdy je výskyt Fe.

Zařízení používaná k ochraně zásobníků

Abyste předešli větším servisním zásahům či předčasné výměně ohřívače vody, nezapomínejte jej udržovat v čistotě. Stejně důležitá je i údržba armatur, anody i pojistného ventilu. Při větších zásazích či čištění, nezapomeňte vyhledat odborný servis.

Hořčíková ochranná anoda

Ochranná anoda je součástí všech solárních zásobníků, které instalujeme. Je to základní a velmi účinný způsob ochrany před korozí. Nezapomínejte však, že i ona si vyžaduje pravidelnou kontrolu a případnou výměnu, jelikož se v závislosti na kvalitě vody postupem času rozpouští a rozkládá. Pravidelnou kontrolu bychom měli provádět v intervalech 1x za 2 roky. Každá smaltovaná nádoba pro přípravu teplé vody by měla takovou hořčíkovou anodu obsahovat.

Aktivní titanová anoda

Jedná se o bezúdržbovou anodu s vlastním zdrojem napětí a neomezenou životností k ochraně smaltovaného zásobníku. Titanová anoda CORREX MP dodávaná spol. DZD Dražice s vlastním zdrojem napájení je použitelná pro všechny smaltované nádoby s objemem do 300 litrů. Pro trvalou ochranu 24 hodin je nutné anodu zapojit mimo zdroj napětí pro ohřívač, tedy nízký tarif např. přímo do zásuvky. Anoda má velmi nízkou spotřebu energie. Taková titanová anoda po připojení na zdroj energie slouží po celou dobu životnosti ohřívače.

Magnetické změkčovače vody

Dříve byly velmi oblíbené magnetické změkčovače vody, které umístíte na potrubí a o nic se nestaráte. Magnetickou silou tedy zabrání tvorbě vodního kamene, podobně na tom jsou i jiné alternativy, například indukční změkčení. Takové řešení je levné a prakticky bezúdržbové se snadnou instalací.

Iontový polarizační systém

Toto zařízení je určeno pro galvanickou úpravu vody pro domácnosti, veřejné budovy a průmyslové provozovny, zbavuje vodu pachů, zlepšuje její chuť a prodlužuje čerstvost. Má antibakteriální účinek. Zabraňuje usazování vodního kamene. Postříbřené elektrody snižují výskyt bakterií v potrubí. Funguje účinně a spolehlivě cca 10 let bez vnějšího zdroje energie, obsluhy, provozních nákladů a chemie. Šetří energii vynaloženou na ohřev vody.

Vodní filtry

Ty můžete umístit před konkrétní spotřebič, ale nejlepší variantou je instalace v hlavním přívodu vody do celého domu či bytu.