Údržba solárních zásobníků

Údržba solárních zásobníků

Postup na vyčištění bojleru od vodního kamene a usazenin.

Solární zásobník stejně jako ostatní bojlery určené k ohřevu vody  je nutné pravidelně udržovat. Pokud chcete, aby správně a dlouho tato zařízení fungovala je třeba jim poskytnout  i pravidelný servis. Četnost čištění závisí na provozu a kvalitě vody v místě použití. Nedoporučujeme čištění abrazivními látkami či rozpouštědly, ty chemicky nebo mechanicky narušují povrch materiálů a ohrožují i ochranný smaltovaný nátěr. Údržbu doporučujeme provádět v období s menší intentitou slunečního svitu.

 • Odpojte od elektrického zdroje solární regulaci a elektrickou topnou patronu.
 • Uzavřete přívod vody do zásobníku na napouštěcím potrubí a otevřete kohoutek od teplé vody na vodovodní baterii. Tímto zásobník odtlakujete a zajistíte nasávání vzduchu do zásobníku při vypouštění.
 • Otevřete vypouštěcí ventil a vypusťte obsah zásobníku.
 • Odstraňte kryt příruby servisního otvoru a postupně povolujte šrouby až dojde k její demontáži. Zkontrolujte ochrannou anodu a těsnění pod přírubou. V případě jakékoliv pochybnosti o jejich stavu doporučujeme okamžitou výměnu. Nevracejte zpět jakékoliv poškozené části.
 • Vyšroubujte elektrickou topnou patronu a očistěte ji od usazenin.
 • Vyberte všechny nánosy a nečistoty, které se usadily na dně nebo stěnách zásobníku. Pokud je vodní kámen měkký, měl by jít očistit proudem vody nebo otřením. Pokud bude tvrdý, doporučujeme kámen odstranit dřevěným předmětem. Při čištění nesmíte poškodit smalt. Menší části zanesené vodním kamenem, lze očistit ponořením do octové vody.
 • Zásobník potom řádně vypláchněte.
 • Při zpětné montáži nainstalujte všechny demontované části zpět. Bojler napusťte vodou a zapojte k tepelným zdrojům. Následně zkontrolujte, zda nikde nedochází k únikům kapaliny v důsledku netěsností.      

Solární přitápění obecně

Kdy lze solárním systémem přitápět?

Úspora a životnost solárního systému

Dobrým argumentem pro umístění solárních termických systémů na rodinných domech je vysoká variabilita jejich umístění na rozlehlých plochách střech, které tím pádem nemusí sloužit pouze jako ochrana před deštěm a klimatickými podmínkami, ale umožňující rentabilní využití sluneční tepelné energie a šetřit fosilní energetické zdroje, které jsou stále dražší. Použitelné zisky solárního tepla lze maximalizovat, pokud je celý systém přizpůsoben skutečnému profilu spotřeby tepla. Solární tepelné systémy mohou tedy významně přispět k úsporám energie, a tím snížit náklady majitelů na provozní náklady celé budovy. Taková investice do solárního energetického systému umožňuje přinejmenším částečně oddělit náklady na výrobu tepla od rostoucích elektrické energie nebo plynu. V současné době fungují správně technologicky navržené, pečlivě nainstalované a pravidelně servisované solární energetické systémy bez problémů a dokáží již plnohodnotně nahradit původní energetické zdroje.

Servisní a provozní náklady

Náklady na údržbu velkých systémů se pohybují kolem 1 až 1,5% investičních nákladů ročně - přibližně stejné jako u konvenčních kotlů. Sluneční tepelné systémy mají životnost přibližně 20 až 25 let, což přesahuje životnost konvenčních kotlových systémů, které obvykle pracují přibližně 15 let. Nespornou výhodou jsou samozřejmě také nízké provozní náklady kdy ve výsledku cca asi 1kWh elektrické energie dojdeme celkové k výrobě kolem 40 k 50kWh tepla. Přirozeně to záleží do značné míry na složitosti systému.

Svěřte se odborníkům

V posledních letech se používané technologie dostaly na vrchol známých možností a tím se komerční konkurenceschopnost systémů využívajících solární energii ve srovnání s klasickými systémy kotlů zvýšila. Pro systémy ohřevu vody a přitápění pro rodinné domy a domácnosti však není k dispozici dostatek odborných publikací a normovaných postupů, které by mohli pomoc projektantům a technikům při návrhu a realizaci solárních systémů. Kombinované systémy pro ohřev vody, jakož i systémy, které jsou integrovány do topných sítí, vyžadují vysoce detailní naprojektování a dimenzování s ohledem na správnou funkčnost a celkovou návratnost celé takové jednotky. Ne každá budova je však vhodná pro instalaci solárního systému s možností přitápění. U novostaveb, které se po většině případů snaží být koncipovány jako nízkoenergetické nebo pasivní jednotky lze nejsnáze tento koncept uplatnit již v době realizace projektu. U stávajících budov je však třeba nejprve posoudit současný stav stavebních konstrukcí a technologie vytápění a požadavek na přitápění musí být analyzován a optimalizován. V obou případech musí být komponenty a technické řešení pečlivě naprojektováno a dimenzováno, aby bylo celé řešení takové soustavy ziskové. U každého systému existuje alternativa, pomocí kterých lze snížit spotřebu konvenční energie v budově. Například snížení nákladů na vytápění je výrazně ovlivněno izolací budovy a kvalitou oken. Vytápění potom lze efektivně zajistit pomocí např. nízkoteplotního vytápění s kondenzačním kotlem, moderního vytápění podlahovými sestavami, kombinací fotovoltaiky a termických systémů, nebo pomocí tepelných čerpadel. Při dimenzování solární termické soustavy se musí brát v úvahu všechna realizovaná opatření, protože pokud je solární energetický systém předimenzován nebo poddimenzován, jeho účinnost se výrazně sníží.

V praxi bychom měli tedy dodržovat určitou kontinuitu postupu instalace primárních zdrojů:

 1. minimalizovat energetické zátěže objektu, pokud je budeme doplňovat solárním systémem sloužícím i pro přitápění (tepelná izolace, modernizace oken, apod.)
 2. instalace vysoce účinného kotle, jehož výkon bude přizpůsoben požadavkům na spotřebu vytápění
 3. instalace solárního systému, který bude přizpůsobený tak, aby vyhovoval snížené spotřebě s ohledem na primární zdroj vytápění.

Tento postup doporučujeme konzultovat v rámci zachování konjunktivity výstavby s všemi dodavateli těchto technologií a projektantem. Solární termické systémy určené pro ohřev vody a přitápění fungují nejúčinněji v objektech, které jsou využívány celoročně. Nejen v letních měsících, kdy nároky na přitápění jsou prakticky nulové a takováto investice nepřináší žádné zisky. Nesmíme zapomenout, že solární systém pro přitápění je pouze doplňkový zdroj tepla, který může i chladnějších, ale slunečných dnech předehřát topný okruh, nikoliv ho zcela nahradit. Obecně lze říct, že je hospodárnější instalovat solární termální systém pro přitápění v nových domech než ve stávajících.

Pokud uvažujete o přitápění solárním systémem, zjistíte v následujícím článku, zda je takový systém pro Vás vhodný. Komu se vyplatí solární ohřev vody?

Nefunguje Vám solární systém?

Potřebujete opravit solární systém?

Solární systémy zažívají rozmach, kterému výrazně napomohly dotace programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Jednotlivé dotační programy na energeticky úsporné zdroje, solární systémy začali před více, než 10-ti lety. Za tu dobu se na našem trhu objevila celá řada firem a různých produktů. Dá se hovořit o tom, že trh se částečně pročistil. Faktem zůstává, že celá řada firem přišla tak jak odešla, jejich vzestup šel ruku v ruce s jejich pádem. Nejčastější důvody krachu firem jsou nekvalitní komponenty solárních systémů a jejich neodborná montáž. Pokud si zákazník vybral některou z již neexistujících firem, dostává se do kleští, neboť solární systém nemá kdo servisovat a firem, které tyto úkony nabízí je velmi málo. Často se také setkáváme s postoji firem, které solární systém nainstalují, ale již neinformují zákazníka o nutnosti provádění servisních úkonů na těchto systémech nebo je rovnou vůbec nenabízejí. Vše je tedy závislé na tom, zda dáte přednost firmě s tradicí, nebo preferujete nějakého z nováčků v této branži. Jedná se o svobodnou vůli každého z nás.

Jaký solární systém máte?

Pokud čtete tyto řádky, máte pravděpodobně nainstalovaný solární systém, ten nefunguje a Vy sháníte někoho, kde jej odborně opraví a uvede opět do provozu. Rovnou k věci, primárně je tedy třeba si ujasnit jaký systém máte. Buď deskové ploché kolektory nebo vakuové trubice. Odstraňování poruch na deskových kolektorech bývá zpravidla snažší, než na vakuových. Vakuové solární systémy jsou velmi náchylné na vznik nejrůznějších vad, což je jeden z důvodů proč se nenachází v naší nabídce. Rádi montujeme systémy, za které můžeme dát ruku do ohně. Máte-li tedy deskové kolektory, s největší pravděpodobností vám je opravíme. Pokud vám někdo namontoval vakuový solární systém, oprava je značně komplikovanější a mnohem nákladnější. Opravíme, nicméně tyto systémy je neštěstí oživovat. Nejlepší variantou ve většině případů je nahrazení vakuových kolektorů deskovými.

Jak se projevuje závada?

 1. Nejčastější závadou na solárních systémech jsou netěsnosti. Tato vada má svůj vznik nejčastěji již při samotné montáži. Dlouhodobé opomíjení vad v podobě netěsnosti na solárním systému vede až jeho úplné nefunkčnosti. Pokud jste tedy objevili netěsnosti na solárním systému, kontaktujte prodejce, montážní firmu, aby Vám tyto vady odstranili nejlépe ještě v záruční době. Pokud uplyne záruka, veškerý servis hradí zákazník ze svého. 
 2. Porucha solárního čidla je další z bolístek celkových realizací. Čidla jsou vyráběna z ekologicky recyklovatelných materiálů a čas od času se stane, že se objeví kuna, hladová myška nebo pták, který si právě na vašem čidle začne pochutnávat. Poznáte to snadno. Solární systém hlásí chybu čidla na kolektoru, dochází ke špatnému ohřevu vody díky špatnému přenosu teplot z čidla kolektoru do solární regulace. Čidlo je třeba vyměnit za nové. Většinou je tento úkon součástí obsahlejšího servisu, neboť do té doby zpravidla zákazník žádný servis neprováděl. ( zkušenosti z praxe)
 3. Jako další vada na solárních systémech je problém s elektrickou topnou patronou. Tato vada však málokdy má co dočinění se špatně provedenou prací či nekvalitním výrobkem. Topné těleso je vnořeno do solárního zásobníku a je dáno napospas kvalitě vody ve vaší lokalitě. Buď elektrické topné těleso špatně topí, špatně funguje provozní termostat nebo vypadává bezpečnostní termostat elektrické patrony. V těchto případech je nejlépe vodu ze zásobníku vypustit a těleso vyjmout, očistit od vodního kamene a opět umístit zpět do ohřívače. Tímto je závada zažehnána. Ještě lepší variantou je si pořídit náhradní elektrickou patronu a při výše uvedené závadě ji zaměnit za již očištěnou - vyhnete se tak zdlouhavému procesu čištění a ohřev vody máte velmi rychle k dispozici.
 4. Další možné příčiny a  méně časté vady mohou být na solárních regulacích, čerpadlech, expanzních nádobách, zpětných klapkách  apod. Tyto druhy vad vynecháme, neboť se může jednat o velmi specifické závady a jejich popis, odstraňování je technicky náročné a podrobný návod by byl spíše naukou o  servisování solárních systémů.

Kdo jsou naši zákazníci?

Čím více je solárních systémů namontováno, tím více se na nás obracejí zákazníci z celé České republiky se žádostí o servis. Některé firmy které prováděly realizaci již neexistují, jiné nemají zájem o provedení servisních úkonů v rámci pozáruční lhůty. Mezi najčastější zákazníky poptávající servis na solární systém patří montáže produktů firem: TiSun, Barx, TWI / RD Rýmařov, Schlieger, Solar Solution, Viessmann, Animatrans, Mega-Sunshine a mnohé další. Primárně uvádíme větší firmy, lokální instalatéry montující tu a tam solární systém vynecháváme. Máte-li tedy solární systém některé z uvedených či neuvedených firem a rádi byste poptali servisní úkon, můžete se na nás obrátit. Provádíme veškeré servisní práce na solárních systémech.

Solární systém není bezúdržbový

Solární systém je úžasná věc, které svému majiteli šetří finance. Jako každý jiný produkt je třeba ho po určité době servisovat. Žádné auto neujede bez výměny oleje 300.000 km, žádný komín dobře netáhne pokud ho 10 let nevymetete, žádné tepelné čerpadlo nebude fungovat 10 let bez servisu.... Solárního systému je třeba si vážit  a poskytnout mu náležitou péči. Prováděním pravidelného servisu v řádných intervalech budete tím nejlepším hospodářem Vámi vynaložených prostředků do solárního ohřevu.


 

SERVISNÍ FORMULÁŘ

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.
Please let us know your message.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.