Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR 

Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR 

Ještě před finanční krizí vykazoval trh se solárními kolektory v české republice obrovský růst. V této souvislosti začal působit Státní program na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie a později přibyla i podpora z evropských fondů. Narůst plochy instalací solárních kolektorů průměrně dosahoval 25 % ročně. Největší růst však zaznamenal v letech 2009 až 2010 udržel rostoucí trh v ČR v návaznosti na  program podpory Zelená úsporám. Následně po přerušení programu v letech 2011 a 2012 začal trh se solárními kolektory postupně klesat a od dalšího poklesu ho nezachránilo ani zavedení nového dotačního programu Nová Zelená úsporám v roce 2013. Podle zveřejněných údajů za rok 2017 růst instalací v České republice dosáhl pouze 2 %.Celková instalovaná plocha činných solárních soustav v roce 2017 byla okolo 1,2 mil. m2, což představuje instalovaný tepelný výkon 825 MWt. Instalovaná plocha solárních kolektorů se pohybovala okolo 113 m2/1 000 obyvatel. Naproti tomu se například pro Rakousko uvádí, že bylo instalováno okolo 590 m2/1 000 obyvatel nebo v Německu 237 m2/1 000 obyvatel.Nejčastěji instalovanými kolektory jsou v ČR nejčastější zastoupeny nezasklené kolektory (50 %) a ploché zasklené kolektory (38 %). Podíl trubkových vakuových kolektorů tvoří pouze 12 %.Zajímavým faktem je, že z pohledu instalovaného výkonu nezasklených solárních kolektorů na 1 000 obyvatel Česko celosvětově obsadilo třetí příčku za Austrálií a USA. Důvodem velké popularity nezasklených solárních kolektorů v České republice je jejich využití pro solární ohřev bazénů. V současnosti se odhaduje, že na českých zahradách u rodinných domů či chat je instalováno 400 000 bazénů. V podstatě to znamená, že v Česku je bazén na každé třetí zahradě u rodinného domu či chaty. A s tím pravděpodobně úzce souvisí i vysoké prodeje nezasklených solárních kolektorů.Z výše uvedené celosvětové statistiky pro solární kolektory vyplývá, že po skončení finanční krize v roce 2009 se nárůst trhu výrazně zastavil a od té doby dochází k trvalému poklesu, který se ani letos nezastavil. Podle posledních údajů za rok 2017 se celosvětový průměr růstu instalací solárních tepelných soustav pohybuje okolo 2 %. Co se týče statistiky z ČR za stejný rok, růst instalací je průměrný a dosahuje také 2 %. Na druhou stranu, ve srovnání s dalšími zdroji obnovitelné energie v ČR, za posledních 10 let se podíl solárního tepla na celkovém teple získávaném z obnovitelných zdrojů zvýšil třikrát, z hodnoty 0,26 % v roce 2007 na 0,9 % v roce 2017.Zatímco propadání se světového trhu solárních tepelných soustav se pomalu zastavuje, v České republice ještě ze setrvačnosti pokračuje. Každopádně z historických údajů vyplývá, že výrazným stimulem je státní podpora. V současné době, v případě využití dotace 35 tis. Kč v rámci oblasti podpory C.3.1 programu Nová zelená úsporám, se návratnost solárních tepelných soustav pro ohřev vody pohybuje okolo 10 let, zatímco bez využití dotací je návratnost přibližně v rozmezí 14 až 16 let.

Na trhu solárních termických kolektorů při současném trendu lze v příštích letech opět očekávat po dlouhé době růst. 

Statistika Global Solar Thermal Market vydaná v tomto roce ukazuje trend světového trhu solárních tepelných soustav. Od skončení finanční krize v roce 2009 dochází k trvalému poklesu trhu, který se ani letos nezastavil, Malé solární soustavy pro ohřev vody pro domácnosti (rodinné domy, bytové domy) jsou pod tržním tlakem tepelných čerpadel a fotovoltaických systémů. Solárním soustavám nehraje do karet ani fakt, že tyto tradiční solární aplikace stále představují více než 90 % z celkového počtu nových instalací, i když počet megawattových solárních soustav pro dálkové zásobování teplem i pro průmyslové aplikace se každoročně zvyšuje. Růst instalací solárních tepelných soustav se v roce 2018 omezil na pouhá 2 %.Ke konci roku 2018 bylo v provozu 686 milionů m2 kolektorů s tepelným výkonem 480 GWt. Jejich energetický přínos v roce 2018 činil 396 TWh, což odpovídá úsporám ve výši 42,6 milionu tun ropy a 137,5 milionů tun CO2. Největší podíl instalovaného výkonu tvoří Čína (334,5 GWt) a Evropa (54,3 GWt). Na druhou stranu země s nejvyšším podílem instalovaných solárních kolektorů na obyvatele jsou Barbados s 540 kWt, Kypr 440 kWt, ale také například Rakousko 413 kWt na 1 000 obyvatel.Je patrné, že naprostá většina světového trhu (70 %) leží v Číně. Dominanci Číny na trhu odpovídá i rozložení druhů instalovaných solárních kolektorů , kde celosvětově vedou trubkové vakuové solární kolektory před plochými zasklenými a plochými nezasklenými. Vzduchové solární tepelné kolektory tvoří stále marginální část trhu. Při podrobnějším pohledu lze potom z dostupných statistik identifikovat, že zatímco v Číně jsou v podstatě veškeré instalace vybaveny trubkovými vakuovými kolektory, v Evropě dominují ploché zasklené kolektory (přes 80 % výkonu instalací) a v USA téměř 90 % instalací využívá nezasklené kolektory.V Evropě se od skončení finanční krize v roce 2009 sice více než zdvojnásobila instalovaná plocha solárních tepelných kolektorů na 77 miliónů m2, nicméně růst instalací se zastavil na 2 %. Hlavní roli na evropském trhu hrají v současnosti Turecko a Německo, které tvoří 30 % a 25 % trhu. Další významné země jsou Rakousko, Řecko, Španělsko, Itálie a Francie, které dohromady představují 27 % trhu. Ostatní evropské země, ačkoliv celkem zaujímají pouze 18 % trhu, se stávají stále důležitějšími vzhledem k jejich rychlému růstu.Nejčastějšími aplikacemi solárních kolektorů v Evropě jsou malé instalace pro přípravu teplé vody, případně vytápění v rodinných domech. Velkoplošné instalace v bytových domech, hotelech, pečovatelských domech a sportovních zařízeních tvoří méně než jednu desetinu trhu, přestože využitelnost a efektivita kolektorů je v těchto aplikacích výrazně vyšší.

Samotížné systémy

Samotížné solární systémy

Samotížné solární systémy dodáváme pro objekty, kde spotřeba teplé užitkové vody není více, než 300 l. Zároveň způsob montáže solárního systému musí splňovat předpoklady pro správnou funkčnost samotížného systému. Tento systém je tak vhodný pro až 6 osob. 

Z technického hlediska je nutné, aby solární zásobník samotížného systému byl umístěn výškově nad solárními panely. V praxi se to řeší tak, že solární kolektory se dají níže k okapům, bojler pro samotížný solární systém se umístí například na půdě nebo přichytí ke krokvím. Pokud je primární okruh naplněn nemrznoucí směsí, lze ho využívat i celoročně. 

Důležitým předpokladem celoročního provozu je také umístění samotného zásobníku. Ten by se měl nacházetjak již bylo řečeno vzhledem ke gravitačnímu principu cirkulace (teplonosná kapalina stoupá vzhůru do zásobníku a studená klesá, tímto dochází k jeho ohřevu) nad úrovní samotných kolektorů a z důvodů ochrany před mrazy nejlépe v zateplené části půdy, nebo podkroví. Pokud tyto předpoklady stavební úpravy nesplňují, je třeba zvážit samostatnou izolaci takového zásobníku, aby v důsledku mrazu nemohlo dojít k jeho poškození.Dříve se u těchto systémů instalovaly podobně jako u otopných systémů otevřené expanzní nádrže,které vyrovnávají roztažnost teplonosné kapaliny, nicméně moderní systémy díky své konstrukci již takové opatření nevyžadují.

Samotížný systém má dvě nesporné výhody.Obejde se naprosto bez el. energie. Další výhodou je jeho spolehlivost a snadná montáž, kterou je na rozdíl od soustav s nuceným oběhem možno zvládnout svépomocí se základním technickým vybavením a vědomostmi.

Nevýhodou gravitačních-samotížných systémů je, že cirkulace kapaliny probíhá při teplotách nad 40°C. Proto nevyužijete nízkointenzivní sluneční záření např. v zimních měsících. (Kolektor neohřeje kapalinu na dostatečnou teplotu, aby začala cirkulovat).

samotizne solarni systemy kocianSamotížný systém - výhody 

  • téměř nulové provozní nádkladyzapotřebí je pouze kontrolovat nemrznoucí směs
  • bez nutnosti připojení elektrické energie pro funkčnost solárního systému
  • možnost alternativního ohřevu el. patronou, krb. vložkou, kotlem na TP
  • vysoká úspora při ohřevu TUV
  • témeř absolutní bezporuchovost
  • beztlakový solární systém
  • stavebnicový typ
  • snadná montáž pro zručného člověka

Tyto solární systémy dodáváme v objemech bojleru 160, 200, 320 l. Adekvátně k tomu se dimenzují solární kolektory. Nejčastější použití je v chatách, rekreačních střediscích, dětských táborech apod.Solární sety kupujeme od renomovaných výrobců se zkušenostmi při výrobě přes 30 let. Tyto systémy jsou generační záležitost, jejich spolehlivost je maximální. Vyrobeny a namontovány byly miliony těchto produktů.

Podrobné informace a technické parametry námi dodávaných samotížných sestav.

Solární zásobníky

Solární zásobníky 

Důležitou součástí každé solární- tepelné soustavy jsou zásobníky tepla, které slouží k akumulaci a uchovávání zisků tepelné energie získané provozem takové soustavy. U solárních soustav je to dáno především nepravidelnou dodávkou sluneční energie zajišťující přeměnu na tepelnou energii. Aby bylo dosaženo co nejefektivnějšího využití solární energie, je správný a optimalizovaný návrh takového zásobníku jedním z předpokladů pro fungování celé soustavy. Proto také takové zásobníky označujeme jako srdce celé solární soustavy. Jako základní kritéria pro takový návrh musíme brát v zřetel nemálo faktorů a to zejména kapacitu zásobníku v závislosti na účinnosti solární soustavy, a z ekonomického hlediska jeho cenu vztaženou k životnosti a funkcím, které má zásobník plnit pokud se máme bavit o návratnosti solárního setu. 

Podle principu časové využitelnosti zásobníky rozlišujeme na denní nebo vícedenní, které využívají akumulace tepla krátkodobě a zásobníky dlouhodobé, které jsou schopny naakumulovanou energii udržovat a uchovávat pro delší časové období. U těchto dlouhodobých hovoříme nejčastěji jako o akumulačních nádržích, které se nejčastěji používají u velkoplošných solárních soustav, kde se pro přenos výkonu solárních kolektorů využívá např. externích tepelných výměníků. Využívány jsou zejména při soustavách s podporou vytápění  a zpravidla nedisponují teplosměnnou plochou. Nevýhodou takové akumulace tepla je vzhledem k velkým objemům jednak jejich konstrukční a tím pádem finanční náročnost, ale také změna teplot v průběhu ukládání vody  s ohledem na využitelnost a tepelné ztráty. Pro praktické využití a funkčnost se používají zásobníky tlakové. 

Základním zástupcem zásobníků tedy zůstávají navrhované zásobníky pro primární okruh solární soustavy. Jsou to zásobníky monovalentní s jednou teplosměnnou plochou. Ta může být realizována v podobě vnitřního spirálového výměníku u stacionárních vertikálních bojlerů, nebo celoplošným výměníkem, kdy k přenosu tepelné energie slouží vnitřní plášť. S takovým případem se setkáme např. u horizontálních zásobníků. Dodatkový zdroj tepla v tomto případě neovlivňuje teplotu v solárním zásobníku a solární zisky jsou velmi vysoké. Je to dáno konstrukčním řešením a materiály, které se při výrobě používají.  

Zásobníky opatřené dvěma výměníky nazýváme bivalentními, kdy další výměník funguje jako alternativní pro dohřev zásobníku v zimním období nebo při dnech s malým dopadem slunečních paprsků na solární kolektory. Připojitelnost je velice variabilní, např. lze jej dopojit k plynovému kotli, kotli na tuhá paliva, krbovou vložku atd. Dolní výměník je tedy určen pro přenost tepla od kolektorů a horní výměník je napojen na dodatkový zdroj. Standardně jsou takové bojlery opatřeny otvorem pro elektrickou patronu, a to zpravidla v polovině zásobníku, aby bylo dosaženo maximálně využití zdroje ze solárních kolektorů na poměr objemu vody. 

Pro návrh vhodného typu zásobníku tak musíme zohledňovat nejen jeho finanční pořizovací hodnotu, ale mnoho dalších parametrů. Je to také spolehlivost, nízká poruchovost, snadná údržba i instalace. Dále  v dalších případech jeho ergonometrické parametry, chcete-li rozměry v závislosti na umístění v technické místnosti. Jelikož se takový zásobník stává na dobu několika let součástí interiéru tak významným prvkem je také jeho designové zpracování a celkový vzhled.  

V naší praxi se zaměřujeme na osvědčené a kvalitní produkty. Seřadit uvedené zásobníky dle kvality a životnosti není jednoduché a je přímo závislé na  poruchovosti k objemu instalací. Všechny zásobníky disponují vyměnitelnou hořčíkovou anodou a mělo by na nich docházet k pravidelné údržbě ve formě výměny této anody a čistění vnitřní části zásobníku.  

Nejčastěji instalujeme solární zásobníky bulharského výrobce Tesy. Jejich obrovskou předností je kvalita, životnost, design, rozměry, rozmístění jednotlivých vstupů. Další výhodou jsou vnitřní závity na zásobníku, čímž je vyloučeno jejich poškození vlivem transportu.  Jedná o špičkový a velmi zdařilý produkt. Kvalitní izolace, minimální tepelné ztráty a designový látkový obal s plastovým víkem posouvají tento produkt mezi špičkové produkty svého druhu. 

Další osvědčenou značkou jsou bojlery COSMO. Jedná se o produkty německé firmy Gienger. Doposud neevidujeme žádnou reklamaci, jedná se o spolehlivý produkt. Nevýhodou těchto zásobníků je z instalačních důvodů pouze jejich výška. Zásobníky mají nízké tepelné ztráty, kvalitní izolaci a velmi povedený design. Povrch zásobníku je plastový stejně jako víko.  

Solární zásobníky českého výrobce DZD Dražice OKC NTRR SOL používáme při instalacích velmi zřídka. Jedná se také o nepřímotopné solární zásobníky určené k ohřevu vody solárním systémem. Nádoba ohřívače a výměník je svařenec ocelového plechu. Vnitřní část bojleru je smaltovaná. Ke snížení elektrického potenciálu a proti prorezavění bojleru je zásobník opatřen hořčíkovou anodou umístěnou v horní přírubě ohřívače.