Má váš solární systém správný tlak?

Pokles tlaku na solárním systému

tlak solárního systémuPřed uvedením solárního systému do provozu by měla firma provádějící instalaci provést tlakovou zkoušku, aby došlo k ověření těsnosti spojovaných částí systému. Pokud je tlaková zkouška úspěšná dojde k plnění primárního okruhu solárního systému vhodnou nemrznoucí směsí. Solární systém se řádně odvzdušní a nastaví na provozní tlak. Tento tlak by se v průběhu několika let měl měnit jen minimálně. Samozřejmostí zůstává, že bude reagovat na teplotní roztažnost kapaliny, kdy v důsledku zimního období může dojít k poklesu tlaku na solárním systému a naopak v létě, kdy solární systém generuje nejvíce přebytků tepelné energie dochází vlivem roztažnosti kapaliny k zvýšení tlaku na solárním systému. Tlak bude v rámci provozu kolísat, což je zcela přirozené. Tento tlak by ovšem neměl spadnout pod stanovou mez. Nejlépe je si nechat poradit a na tlakoměru ihned po instalaci označit tuto mezní hranici. Zpravidla je tlakoměr k tomu účelu vybaven červenou, stavitelnou rafikou. Pokud dojde k poklesu tlaku je třeba hledat příčinu. Předně bychom měli dbát servisních intervalů. První servisní prohlídka by měla proběhnout nejpozději 5 let od instalace a uvedení solárního systému do provozu. Pokud jste tento interval přesáhli, je třeba co nejrychleji si sjednat termín a objednat servisní zásah.


Možné příčiny poklesu tlaku solárního systému

Netěsnost v okolí čerpadlové jednotky a solárního zásobníku

Nejčastější příčinou poklesu tlaku na solárním systému je vznik netěsnosti na armaturách a jednotlivých komponentech.  Tuto netěsnost lze velmi snadno objevit důkladným ohledáním solárního systému, potrubí a jeho komponent. Tyto netěsnosti, vady by měli být co nejdříve odstraněny odborně způsobilou osobou pověřenou pro montáž  a servis solárních systémů. Netěsnosti lze rozdělit na vady materiálu či špatně odvedenou prvotní instalaci. Zkušenosti nám říkají, že téměř v 99% se jedná o špatně provedenou práci. Solární systémy, potažmo komponenty jsou velmi odolné a poškození, vady vznikají jen v minimální míře.

Netěsnost na kolektorech

Pokud je solární systém bez zjevných úniků média, nemrznoucí směsi, může se jednat  o únik na střeše domu, v místech solárních kolektorů. Netěsnosti přímo u solárních kolektorů jsou u deskových kolektorů zcela výjimečné. Pokud ovšem máte vakuový systém, netěsnosti na těchto kolektorech bývají relativně běžné. Je to způsobeno vysokými teplotami při stagnacích kolektorů, kdy těsněné plochy nedokáží dlouhodobě odolávat a spoje povolí, či přez ně začně médium vzlínat nebo rovnou obsáhleji unikat.  Únik nemrznoucí směsi na kolektoreh lze také vizuálně pozorovat nebo na střeše objevit odbarvené plochy krytiny, kudy stékala nemrznoucí směs. Netěsnost na kolektorech umístěných na střeše domu doporučujeme nechat zkontrolovat odborníky a zbytečně neriskovat pohyb ve výškách.

Únik tlaku systému vs expanzní nádoba

Další možnou příčinou poklesu tlaku na solárním systému je únik vzduchu v expanzní nádobě, kdy se nemrznoucí směs přepustí do takto  nově vzniklého prostoru v objemu expanzní nádrže. Mnohdy stačí pouze nastavit tlak  expnzní nádoby na správnou hodnotu. Tento úkon je ovšem určen odborníkům a nedoporučujeme jakýkoliv svémocný zásah do solárního systému, který by mohl navodit havarijní situaci.

Únik média skrze výměník

Poškození výměníku může být způsobeno fyzicky nebo různými dlouhodobými negativními vlivy, které by mohly mít vliv např. na prorezavění výměníku apod. Únik média skrze výměník do solárního zásobníku na vodu je velmi nepravděpodobný.  Je to dáno rozdílnými tlaky jednotlivých systémů, kdy na vodovodním řádu máte zpravidla nastaven větší tlak než na solárním systému. Pokud by přeci jen došlo k narušení solárního výměníku s největší pravděpodobností by se aktivovala ochrana na solárním systému přetlakovým ventilem. 

Únik přes přetlakový ventil

Solární přetlakový ventil je nastaven na 6 Bar a bývá součástí čerpadlové skupiny.Toto je velmi pravděpodobná a častá příčina úniku tlaku a jeho snížení pod provozní hodnoty na vakuových solárních systémech. Špatně nastaven tlak na primárním solárním okruhu a v expanzní nádobě způsobí, že při ohřátí solárního zásobníku a vlivem následné stagnace již není expanzní nádoba schopna pojmout vzniklý objem nemrznoucí směsi a nutnou část  kapaliny odvede přetlakovým ventilem.

Co dělat při poklesu tlaku solárního systému?

Nejsnadnější variantou a nejlepší radou je zavolat technika a objednat si servis. Minimum osob, které nejsou způsobilé k servisním zásahům na solárních systémech dokáží jejich vady odstranit a uvést solární systém do provozu. Servis solárních systémů patří k žádaným službám z naší nabídky.

Stagnace solárních kolektorů

Stagnace solárních systémůPřehřívání solárních panelů

Zejména v letním období vykazují solární systémy na ohřev vody, zejména ty s vyšším celoročním podílem pokrytí, přebytky tepla. Důvodem je vysoký tepelný výkon solárních kolektorů v letních obdobích a menší nároky na objem horké vody. Tento stav, kdy již kolektor teplo neodvádí se nazývá stagnace. Čerpadlo v tomto okamžiku již nesepne, neboť není potřeba teplo pro ohřev zásobníku, který je nahřátý na maximální požadovanou teplotu. Nastává zde rovnováha mezi tepelnými ztrátami kolektoru a zářivým tokem pohlceným absorbérem. Potom zde může docházet také k varu teplonosné kapaliny a následnému pronikání páry do okruhu solárního systému. Ke stagnaci může ale také dojít při poruše oběhového čerpadla, výpadku elektrické energie nebo při nechtěném uzavření některého z přívodních ventilů solárního okruhu. V případech kdy dochází ke stagnaci je ochranným prvkem solárního systému expanzní nádoba, která plní funkci vyrovnání objemových změn teplonosné kapaliny.

Stagnační jevy na solárních kolektorech

Jedná se v podstatě o ustálenou teplotu kolektoru přijímající sluneční záření bez následného odvodu tepla do solárního okruhu. Pro její přesný výpočet používáme grafický výpočet křivky účinnosti solárního kolektoru pro dané okrajové podmínky, při teplotě vzduchu 30° C a slunečního záření 1000W/m2.  Tato teplota je maximální provozní teplotou kolektoru při provozu. V praxi stagnační teplotu měříme na kolektoru, který není zapojen do okruhu, z důvodu eliminace proudění uvnitř absorbéru a jeho následného ochlazování. Stagnační teploty se liší podle určitého druhu kolektoru. Kolektory selektivní ploché např. dosahují stagnační teploty při 180°C. Vakuové kolektory mohou však dosahovat až 300°C. To je právě jeden z mnoha důvodů proč se naše firma vyhýbá instalaci vakuových solárních kolektorů. Riziko poškození solárních systémů složených z vakuových kolektorů je v důsledku stagnace vysoké.

Chování kolektoru při stagnační teplotě

Prvotním jevem stagnačního chování kolektoru je roztažení kapaliny v důsledku jejího dosažení bodu varu. Následně se začnou vyskytovat vzduchové bublinky, tvoří se sytá pára a ta vytlačuje kapalinu z kolektoru. Ta se následně dále odpařuje a pára poté proniká i do dalších rozvodů systému. Při dalším přehřívání se začne vysušovat kolektor samotný, a přebytečná pára se dále vytlačuje do kolektoru. Tím pak klesá objem páry v systému samotném. Jakmile sluneční záření poklesne, pára naopak zkondenzuje zpět do kapalného skupenství a vyplní systém i kolektory kapalným skupenstvím. Při fázi zplynování kapaliny dochází k největšímu zatížení systému a to jak kolektorů, tak ostatních prvků solárního systému. Zásadní vliv na průběh stagnace má zejména schopnost kolektoru vyprázdnit svůj objem, neboli čím více kapaliny se v kolektoru udrží, tím více páry následně vzniká. Hodnota tlaku poté odpovídá množství produkované páry a potenciálnímu riziku ohrožení ostatních prvků systému při teplotách nad 130°C. Tlak a teplota páry následně zatěžuje čerpadlo, výměník, průtokoměr atd. Tyto prvky systému pak mohou být zatíženy teplotami přesahující výrobcem doporučené mezní hodnoty, a může tak dojít k předčasnému zestárnutí, opotřebení nebo dokonce zničení celé solární soustavy. 

Ochrana systému proti stagnaci

Problémům s důsledky stagnace se můžeme zpravidla vyhnout již při fázi navrhování samotného solárního systému, správným návrhem a volbou prvků, které zabrání tvorbě páry nebo zamezí jejímu vniknutí do solárního okruhu. Důležitou schopností kolektorů je jejich vyprazdňovací potenciál, dobrá vyprazdňovací schopnost znamená, že hydraulické zapojení absorbéru kolektoru umožňuje při přeměně zlomku objemu teplonosné kapaliny v páru vytlačením zbylého objemu kapaliny z kolektoru. Pokud je vyprazdňovací schopnost špatná, množství vytlačené kapaliny je pak velmi omezené a nelze ji z kolektoru odvést jinak než tlakem a teplotou vytvořenou parou. Částečně lze tyto negativní důsledky eliminovat změnou montážní polohy solárního kolektoru. V důsledku výše uvedeného se zabýváme právě návrhme solárního systému velmi důkladně tak, aby naše systémy pracovaly spolehlivě po celou dobu své životnosti.

Co znamená Solar Keymark

Dobrovolná certifikační značka Solar Keymark

Co je Solar keymark 

 

 

Solar Keymark je dobrovolná certifikační značka pro solární kolektory, která je pro koncového uživatele důkazem, že výrobek je ve shodě s příslušnými evropskými normami a splňuje další požadavky. Certifikaci provádí nezávislá třetí strana. Značka Solar Keymark se používá v Evropě a je stále více uznávána na celém světě.

Solar Keymark  je CEN/CENELEC Evropské schéma pro označování, určená výhradně pro:
• solární tepelné kolektory (na základě evropských norem řady EN12975),
• průmyslově vyráběné solární tepelné systémy (na základě evropských norem řady EN 12976).

Značku Solar Keymark vyvinula Evropská federace  pro solární tepelný průmysl (ESTIF) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci) v úzké spolupráci s předními evropskými zkušebními laboratořemi a s podporou Evropské Komise. Je hlavní značkou pro solární tepelné výrobky, která je velmi rozšířena na evropském trhu i mimo něj. K 1.lednu 2011, bylo uděleno více než 1200 licencí Solar Keymark. Poznámka: Rozdíl mezi značkou Solar Keymark a označením CE Solar Keymark je značka kvality a označení CE potvrzuje, že výrobek splňuje legislativní požadavky podle konkrétních evropských směrnic. Schéma Solar Keymark byla vytvořena na certifikaci solárních tepelných výrobků vysoké kvality na evropské úrovni. Cílem je omezit překážky obchodu a podpořit používání vysoce kvalitních solárních tepelných výrobků nejen na evropském trhu, ale i mimo něj.

 Co poskytuje Solar Keymark?

Výrobcům: jednodušší postup zkoušení, jedno zkoušení platné pro všechny evropské země, svobodný výběr z akreditovaných zkušebních laboratoří

Výhody Solar Keymark: jednodušší zavádění nových výrobků v různých evropských zemích, zjednodušené postupy pro záměnu komponent v certifikovaných výrobcích

Spotřebitelům: výrobky vysoké kvality, garanci, že prodávaný výrobek je identický s vyzkoušeným výrobkem, potvrzení, že výrobky jsou ZCELA vyzkoušené podle příslušných norem, způsobilost pro dotace

Z postupu a pravidel udělování certifikátu Solar Keymark je zřejmé, že systém je zaměřen na velmi důkladnou kontrolu kvality solárních kolektorů, resp. průmyslové vyráběných solárních soustav. K roku 2009 je certifikováno téměř 830 typů solárních kolektorů a téměř 100 průmyslově vyráběných solárních soustav. Značkou Solar Keymark jsou označeny zhruba 2/3 z prodaných solárních kolektorů v Evropě. Solar Keymark je zatím evropskou značkou, která je v některých zemích podmínkou udělení dotací na solární kolektory (např. Německo, Slovensko). Výrobci (exportéři) již nemusí opakovaně zkoušet a certifikovat výrobky podle národních certifikačních programů jednotlivých států a zavedení značky Solar Keymark jim přináší úsporu nákladů na zkoušení (pouze jedna zkouška). Na druhé straně je certifikační proces natolik finančně náročný, že pro menší výrobce solárních kolektorů je prakticky nedostupný.

Certifikace Solar Keymark


Solar Keymark může být vystaven pouze zplnomocněným certifikačním orgánem poté, co byl výrobek (solární kolektor, solární soustava) odzkoušen akreditovanou zkušební laboratoří. Pokud výrobce má zaveden systém řízení jakosti a jeho solární kolektor nebo soustava splňují kvalitativní požadavky EN 12975 nebo EN 12976, je výrobku udělena značka Solar Keymark. Značku je možné uvádět v podkladech a na výrobcích. Každoročně se kontroluje dokumentace systému řízení jakosti a každé dva roky inspektor ze zkušební laboratoře vykoná fyzickou prohlídku výroby a shodu výkresové dokumentace s vyráběným kolektorem. V případě pochyb může nařídit opakovanou zkoušku kolektoru. Tu ostatně může vyvolat kdokoli, od nespokojeného zákazníka až po konkurenta na trhu. Aby byla opakovaná zkouška úspěšná, musí prokázat shodu výkonových parametrů do 10 % a opětovné splnění kvalitativních požadavků na solární kolektor. V případě úspěšné certifikace hradí náklady vyvolavatel zkoušky, v případě neúspěšné certifikace hradí náklady výrobce a značka Solar Keymark je výrobku odebrána.

Pro kupujícího a spotřebitele je Solar Keymark důkazem:

• spolehlivé kvality a výkonu
• rozsáhlých informací v dokumentaci k výrobku
• Solar Keymark platí téměř všude v Evropě a není třeba provádět znovu stejné zkoušky v různých zemích

Kdy je akceptován certifikát Solar Keymark?

Všechny národní systémy dotací a předpisy v EU akceptují Solar Keymark, s výjimkou několika případů, kdy se použijí doplňkové požadavky.

Orientační náklady na certifikaci na získání a udržení Solar Keymark:
Počáteční náklady na získání Solar Keymark (Náklady za jeden výrobek):
• zkoušení, počáteční inspekce u výrobce a certifikace: 6 000 - 12 000 €
Roční náklady na udržování Solar Keymark:
• 1x za rok inspekce místa výroby, 1x za 2 roky inspekce výrobku a certifikace: 2 000 -3 000 € / rok
Zkoušení a certifikace více výrobků výrazně sníží náklady za jeden výrobek.

Úspora

Solar Keymark snižuje administrativní a finanční náklady spojené se zkoušením, certifikací a příslušnými správními postupy. V minulosti, před zavedením Solar Keymark, jsme museli zkoušet a certifikovat každý výrobek v každé zemi samostatně. To vyžadovalo obrovské množství práce, která byla nákladná a také časově náročná. Jako mezinárodní společnost můžeme těžit z úspor za zkoušení a certifikaci, díky zavedení flexibilního systému "zkoušení a certifikace", který se zabývá především tzv. "Rodinami". Rodinu tvoří solární systémy lišící se velikostí. Skutečně, pokud výrobce vyrábí "Stejný" solární systém v různých v velikostech, tyto jsou nyní považovány za stejné podtypy (v rámci téže "Rodiny").

Stáhněte si brožuru SOLAR KEYMARK