Solární systém systém Drain back

Jde o koncept vývoje řešení solárního systému založený na odlišném principu, než nyní klasicky využívané systémy. Je využíván a vyzkoušen v provozu např.v Holandsku. V našich podmínkách není příliš využívaný. Tento systém může být v některých případech vhodnější u velkých solárních soustav, kde dochází k častým stagnacím. Systém Drain-back (zpětné odvodnění) je technologicky jinou variantou z pohledu konstrukce solárního systému. Vzhledem k tomu, že okruh je bez tlaku, je činnost systému velmi bezpečná.

Výhody Drain back systému

Solární systém se při nahřátí na požadovanou teplotu vypustí a kapalina tak nepodléhá degradaci. V beztlakém solárním kolektoru není v době nečinnosti pracovní kapalina. Solární systém vybavený drain-back technologií pracuje pouze tehdy, když svítí slunce a je poptávka po teplé vodě. V takovém okamžiku vydá řídicí elektronika pokyn a solární kolektor se pomocí oběhového čerpadla zaplní pracovní kapalinou. Vzhledem k tomu, že okruh je bez tlaku, je činnost systému velmi bezpečná. Drain-back systémy standardně nepotřebují nemrznoucí směs. Jako pracovní kapalina je v těchto systémech většinou použita voda, která má lepší vlastnosti pro přenos tepla. Voda sama osobě je vhodnější pro přenos  tepla, než teplonosné kapaliny na bázi glykolu vzhledem k jejim tepelně-mechanickým vlastnostem s ohledem k šetrnosti na ostatní komponenty celé sestavy. Odpadají také právě požadavky na její pravidelnou výměnu a ekologickou likvidaci. Beztlaký systém bez nemrznoucí směsi méně namáhá těsnění, snižuje se tedy riziko úniků kapaliny a provozních poruch. Také nehrozí, že systém v zimě zamrzne. Problémy s provozem odpadají i v létě, kdy se solární systémy potýkají s přebytky tepla. Pokud není teplo potřeba pro ohřev vody, solární kolektor je prázdný a nepracuje. Nehrozí proto degradace provozní kapaliny ani její případné úniky přes pojistný ventil. Díky tomu, že drain-back systém je beztlaký, není nutná ani expanzní nádoba. 

Nevýhody Drain back systému

Solární systémy s drain-back technologií ale mají i své specifické požadavky na instalaci. Zásadním požadavkem je nutnost zajistit stálý, alespoň dvouprocentní spád potrubí od solárních kolektorů až k zásobníku. Toto může být v někerých případech obtížné. Nevhodné pro použití plnění solárního systému vodou ze studny. Systém založený na drain back platformě je složitější. Přesto se uvádí, že se jedná o jednodušší systém, než klasický tlakový s nemrznoucí směsí. Další nevýhodou je vyšší cena. Argumenty, že jsou ekologičtější díky teplonosnému médiu - vodě, nepovažujeme za výrazné. Každý takovýto systém drain back by měl být napuštěn vodou bez minerálů, aby nedocházelo k zanášení systému ( např. doním kamenem). Pravdou ovšem zůstává, že solární zásobníky s ocelovými výměníky nebo ostatními ocelovými součásti v systému budou více namáhány a  způsobovat korozi. Navíc chemické složení vody nemusí  plně odpovídat požadavkům na teplonosné médium. Nemzrnoucí směsi obsahují glykoly a inhibitory koroze, které chrání jak rozvody, tak kolektory a výměník solárního zásobníku. Další nevýhodou může být častější napouštění a vypouštění u systémů, kde dochází k  větším a častějším odběrům.  Pokud dojde k požadavku na ohřev vody a rozpálené solární kolektory se naplní médiem pro přenos tepla, tyto teplotní rázy nebudou nijak prospívat solární soustavě. Tento systém by byl vhodnější využívat u některých typů instalací s vakuovými solárními kolektory. Vakuové systémy jsou velmi náchylné na stagnaci solárních kolektorů a  případnou degradaci nemzrznoucí kapaliny. Pokud je klasický solární systém správně namontován, nedochází k žádným únikům solární kapaliny v jeho okruhu. Jako správnou volby považujeme zůstat  u osvědčených a prověřených v našich podmínkách klasických solárních systémů a nepouštět se příliš horlivě do novátorsví.