4 minut/y čtení (800 slov)
Doporučené

Co je to Solar Keymark?

Solar Keymark - certifikační značka Solar Keymark - dobrovolná certifikační značka.

Solar Keymark je dobrovolná certifikační značka pro solární kolektory

Značka Solar Keymark

Pro koncového uživatele je důkazem, že výrobek je ve shodě s příslušnými evropskými normami a splňuje další požadavky. Certifikaci provádí nezávislá třetí strana. Značka Solar Keymark se používá v Evropě a je stále více uznávána na celém světě.

Solar Keymark je CEN/CENELEC Evropské schéma pro označování, určená výhradně pro:
• solární tepelné kolektory (na základě evropských norem řady EN12975),
• průmyslově vyráběné solární tepelné systémy (na základě evropských norem řady EN 12976).

Značku Solar Keymark vyvinula Evropská federace pro solární tepelný průmysl (ESTIF) a CEN (Evropský výbor pro normalizaci) v úzké spolupráci s předními evropskými zkušebními laboratořemi a s podporou Evropské Komise. 

Je hlavní značkou pro solární tepelné výrobky, která je velmi rozšířena na evropském trhu i mimo něj. K 1.lednu 2011, bylo uděleno více než 1200 licencí Solar Keymark


Co nám poskytuje Solar Keymark? 

Výrobcům: jednodušší postup zkoušení, jedno zkoušení platné pro všechny evropské země, svobodný výběr z akreditovaných zkušebních laboratoří.

Výhody Solar Keymark: jednodušší zavádění nových výrobků v různých evropských zemích, zjednodušené postupy pro záměnu komponent v certifikovaných výrobcích.

Spotřebitelům: výrobky vysoké kvality, garanci, že prodávaný výrobek je identický s vyzkoušeným výrobkem, potvrzení, že výrobky jsou zcela vyzkoušené podle příslušných norem, způsobilost pro dotace.

  • Z postupu a pravidel udělování certifikátu Solar Keymark je zřejmé, že systém je zaměřen na velmi důkladnou kontrolu kvality solárních kolektorů, resp. průmyslové vyráběných solárních soustav. 
  • K roku 2009 je certifikováno téměř 830 typů solárních kolektorů a téměř 100 průmyslově vyráběných solárních soustav. 
  • Značkou Solar Keymark jsou označeny zhruba 2/3 z prodaných solárních kolektorů v Evropě. 
  • Solar Keymark je zatím evropskou značkou, která je v některých zemích podmínkou udělení dotací na solární kolektory (např. Německo, Slovensko). 
  • Výrobci (exportéři) již nemusí opakovaně zkoušet a certifikovat výrobky podle národních certifikačních programů jednotlivých států a zavedení značky Solar Keymark jim přináší úsporu nákladů na zkoušení (pouze jedna zkouška). Na druhé straně je certifikační proces natolik finančně náročný, že pro menší výrobce solárních kolektorů je prakticky nedostupný.


 Brožura Solar Keymark

Certifikace Solar Keymark 

  • Solar Keymark může být vystaven pouze zplnomocněným certifikačním orgánem poté, co byl výrobek (solární kolektor, solární soustava) odzkoušen akreditovanou zkušební laboratoří.
  • Pokud výrobce má zaveden systém řízení jakosti a jeho solární kolektor nebo soustava splňují kvalitativní požadavky EN 12975 nebo EN 12976, je výrobku udělena značka Solar Keymark. Značku je možné uvádět v podkladech a na výrobcích. 
  • Každoročně se kontroluje dokumentace systému řízení jakosti a každé dva roky inspektor ze zkušební laboratoře vykoná fyzickou prohlídku výroby a shodu výkresové dokumentace s vyráběným kolektorem. V případě pochyb může nařídit opakovanou zkoušku kolektoru. Tu ostatně může vyvolat kdokoli, od nespokojeného zákazníka až po konkurenta na trhu. Aby byla opakovaná zkouška úspěšná, musí prokázat shodu výkonových parametrů do 10 % a opětovné splnění kvalitativních požadavků na solární kolektor. V případě úspěšné certifikace hradí náklady vyvolavatel zkoušky, v případě neúspěšné certifikace hradí náklady výrobce a značka Solar Keymark je výrobku odebrána.

Pro kupujícího a spotřebitele je Solar Keymark důkazem:

• spolehlivé kvality a výkonu
• rozsáhlých informací v dokumentaci k výrobku

Solar Keymark platí téměř všude v Evropě a není třeba provádět znovu stejné zkoušky v různých zemích


Kdy je akceptován certifikát Solar Keymark?

Všechny národní systémy dotací a předpisy v EU akceptují Solar Keymark, s výjimkou několika případů, kdy se použijí doplňkové požadavky.


Úspora

Solar Keymark snižuje administrativní a finanční náklady spojené se zkoušením, certifikací a příslušnými správními postupy. V minulosti, před zavedením Solar Keymark, jsme museli zkoušet a certifikovat každý výrobek v každé zemi samostatně

To vyžadovalo obrovské množství práce, která byla nákladná a také časově náročná. Jako mezinárodní společnost můžeme těžit z úspor za zkoušení a certifikaci, díky zavedení flexibilního systému "zkoušení a certifikace", který se zabývá především tzv. "Rodinami". Rodinu tvoří solární systémy lišící se velikostí. Skutečně, pokud výrobce vyrábí "Stejný" solární systém v různých v velikostech, tyto jsou nyní považovány za stejné podtypy (v rámci téže "Rodiny").

Solární ohřev TUV s elektrickým dohřevem
Slovník solární techniky