5 minut/y čtení (961 slov)

Dotační program Dešťovka

Šetřte vodou, využijte dotační program DEŠŤOVKA

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou Žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě lze u všech stávajících obytných domů na území ČR.

Návratnost investice se liší u každého projektu. V modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

Od kdy, kde a jakým způsobem je možno požádat o dotaci?

Žádosti ve druhé výzvě programu Dešťovka jsou přijímány od 7. 9. 2017, a to do doby vyčerpání alokace. Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

Pokud nemáte možnost podat si žádost elektronicky, je možné podat žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám specialisté s vyplněním žádosti pomohou. Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu. V takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje. Výjimkou jsou akumulační nádrže pořizované v oblastech, které nejsou ohrožené suchem. Zde je způsobilost výdajů stanovena nejdříve na 1. října 2018.Pokud jde o realizaci v obci ohrožené suchem, musí být způsobilý výdaj uskutečněn po 27. dubnu 2017 a zároveň nesmí být starší než 1 rok. V případě, že nejde o obec ohroženou suchem, datum pro určení způsobilosti výdajů je stanoveno nejdříve na 1. října 2018.

Pomocné práce lze realizovat i svépomocí, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů. Na realizaci celého projektu vám fond poskytne 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti. V případě novostaveb se období realizace prodlužuje na 2 roky. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je také možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).Doba udržitelnosti je pak nastavena na 5 let.

Pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace musíte doložit dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace. Například se bude jednat o smlouvu či dodatek smlouvy o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje. 

Dotaci je možné získat i na stavbu, určenou pro rodinnou rekreaci, kde má žadatel nahlášen trvalý pobyt. Samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti však není pro prokázání dostačující. Administrace podání žádosti je rychlá a její zpracování nezabere úřadu zpravidla déle než 3 týdny.


Dešťovka je dobrá. Co říkáte na ohřev vody sluncem?

Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.


Kolik lze aktuálně získat na děšťovce?

1. Dešťová voda na zalévání zahrady

Chcete-li dešťovou vodu zachytávat v nádrži u již stojícího domu a používat ji jen na zalévání zahrady, zvolíte základní podporovanou variantu. Dotace se v tomto případě šplhá až na 55 000 korun. Tvoří ji fixní část 20 000 korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Novinkou je, že příspěvek získáte i v případě, pokud místo nové nádrže použijete k zachytávání dešťové vody například nepoužívanou, upravenou jímku. Do nákladů si pak zařadíte i náklady na vyčištění, vyspravení a další úpravy jímky.

2. Dešťová voda na zalévání zahrady a splachování toalet

Dešťová voda se hodí nejen k zalévání zahrady, ale i ke splachování toalet v domácnosti. Takový systém vyžaduje určité stavební úpravy, ale při stavbě nového domu s ním můžete předem počítat.

Státní podpora se dostává až na 65 000 korun. Finální částka se opět skládá z fixní části 30 000 korun, ke které se přičítá 3 500 korun za každý kubický metr nádrže.

3. Přečištěná odpadní voda (lze i v kombinaci s dešťovou vodou)

Jako třetí možnost podporuje program Dešťovka systémy, které recyklují odpadní, tzv. šedou vodu. Použitelná je voda z umyvadel, van a sprch. Po přečištění poslouží znovu, a to ke spláchnutí toalety.

U těchto systémů ušetříte zhruba polovinu denní spotřeby pitné vody. Ještě výhodnější je, pokud systém zkombinujete s využitím dešťové vody. Dotace se v tomto případě může vyšplhat až na 105 000 korun

Zdroj SFŽP ČR , novazelenausporam.cz

Montujeme po celé České republice
Zelená dohoda - modernizační fond