5 minut/y čtení (961 slov)

Dotační program Dešťovka

Šetřte vodou, využijte dotační program DEŠŤOVKA

Program je určen pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů, a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, kteří chtějí přispět k udržitelnému hospodaření s vodou Žádat o dotaci na systém akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady bez napojení na rozvody v domě lze u všech stávajících obytných domů na území ČR.

Návratnost investice se liší u každého projektu. V modelových příkladech počítáme při náhradě pitné vody z vodovodu pro běžný dům s návratností systému 20 let bez dotace a cca 10 let s dotací. Vždy je potřeba si ale uvědomit, že jedním z cílů programu je dostupnost vody v suchých obdobích.

Poslední studie ukazují, jakým způsobem se mění klima v České republice, zdá se, že kumulativní úhrn srážek v roce zůstane obdobný, avšak období intenzivních srážek budou střídána obdobími sucha. Z tohoto důvodu je nutné využít maximální možné kapacity pro akumulaci srážkové vody při velkých deštích tak, aby mohla být voda následně co nejdéle používána. Kapacita sudů či obdobných nádrží je z tohoto pohledu zcela nedostatečná.

Od kdy, kde a jakým způsobem je možno požádat o dotaci?

Žádosti ve druhé výzvě programu Dešťovka jsou přijímány od 7. 9. 2017, a to do doby vyčerpání alokace. Podání žádosti probíhá elektronicky prostřednictvím internetových stránek www.dotacedestovka.cz, vše tak vyřídíte z pohodlí domova.

Pokud nemáte možnost podat si žádost elektronicky, je možné podat žádosti na kterémkoliv krajském pracovišti Fondu, kde Vám specialisté s vyplněním žádosti pomohou. Pro vyřízení dotace samozřejmě můžete zplnomocnit další osobu. V takovém případě nezapomeňte k žádosti doložit podepsanou plnou moc.

Žádosti do programu je možné podat kdykoliv, před zahájením, v průběhu či po dokončení realizace. Aby však mohl být výdaj považován za způsobilý, musí být uskutečněn po 27. dubnu 2017 a nesmí být starší než 1 rok v okamžiku podání žádosti. Rozhodující jsou pak data na předkládaných dokladech (faktury, účtenky apod.) – na dokladech vystavených plátci DPH se jedná o datum uskutečnění zdanitelného plnění, v ostatních případech pak o datum vystavení dokladu. Všechny doklady s datem před 27. dubnem 2017 nemohou být zahrnuty mezi způsobilé výdaje. Výjimkou jsou akumulační nádrže pořizované v oblastech, které nejsou ohrožené suchem. Zde je způsobilost výdajů stanovena nejdříve na 1. října 2018.Pokud jde o realizaci v obci ohrožené suchem, musí být způsobilý výdaj uskutečněn po 27. dubnu 2017 a zároveň nesmí být starší než 1 rok. V případě, že nejde o obec ohroženou suchem, datum pro určení způsobilosti výdajů je stanoveno nejdříve na 1. října 2018.

Pomocné práce lze realizovat i svépomocí, avšak v takovém případě bude jako způsobilý výdaj uznán pouze nákup použitého materiálu a zapůjčení nezbytných nástrojů. Na realizaci celého projektu vám fond poskytne 1 rok od akceptace (zkontrolování a písemné stvrzení) žádosti. V případě novostaveb se období realizace prodlužuje na 2 roky. Dotace se vyplácí až po doložení dokončení realizace celého projektu, tedy žadatel si musí vše předfinancovat z vlastních zdrojů. Podání žádosti je také možné před dokončením stavby domu, avšak dotaci je možné vyplatit až po dokončení stavby (kolaudaci či souhlasu s užíváním).Doba udržitelnosti je pak nastavena na 5 let.

Pokud se tak chystáte používat srážkovou vodu ke splachování toalet, kontaktujte svého provozovatele kanalizace a dohodněte s ním další postup. Před vyplacením dotace musíte doložit dokument prokazující dohodu mezi Vámi a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace. Například se bude jednat o smlouvu či dodatek smlouvy o odkanalizování dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění nebo prohlášení provozovatele kanalizace, že změnu stávající smlouvy o odkanalizování v souvislosti s využitím srážkových vod ke splachování nepožaduje. 

Dotaci je možné získat i na stavbu, určenou pro rodinnou rekreaci, kde má žadatel nahlášen trvalý pobyt. Samotná evidence místa trvalého pobytu na adrese předmětné nemovitosti však není pro prokázání dostačující. Administrace podání žádosti je rychlá a její zpracování nezabere úřadu zpravidla déle než 3 týdny.


Dešťovka je dobrá. Co říkáte na ohřev vody sluncem?

Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

Please let us know your name.
Please write a subject for your message.
Please let us know your email address.

Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.


Kolik lze aktuálně získat na děšťovce?

1. Dešťová voda na zalévání zahrady

Chcete-li dešťovou vodu zachytávat v nádrži u již stojícího domu a používat ji jen na zalévání zahrady, zvolíte základní podporovanou variantu. Dotace se v tomto případě šplhá až na 55 000 korun. Tvoří ji fixní část 20 000 korun, ke které se připočítává 3 500 korun za každý kubický metr nádrže. Novinkou je, že příspěvek získáte i v případě, pokud místo nové nádrže použijete k zachytávání dešťové vody například nepoužívanou, upravenou jímku. Do nákladů si pak zařadíte i náklady na vyčištění, vyspravení a další úpravy jímky.

2. Dešťová voda na zalévání zahrady a splachování toalet

Dešťová voda se hodí nejen k zalévání zahrady, ale i ke splachování toalet v domácnosti. Takový systém vyžaduje určité stavební úpravy, ale při stavbě nového domu s ním můžete předem počítat.

Státní podpora se dostává až na 65 000 korun. Finální částka se opět skládá z fixní části 30 000 korun, ke které se přičítá 3 500 korun za každý kubický metr nádrže.

3. Přečištěná odpadní voda (lze i v kombinaci s dešťovou vodou)

Jako třetí možnost podporuje program Dešťovka systémy, které recyklují odpadní, tzv. šedou vodu. Použitelná je voda z umyvadel, van a sprch. Po přečištění poslouží znovu, a to ke spláchnutí toalety.

U těchto systémů ušetříte zhruba polovinu denní spotřeby pitné vody. Ještě výhodnější je, pokud systém zkombinujete s využitím dešťové vody. Dotace se v tomto případě může vyšplhat až na 105 000 korun

Zdroj SFŽP ČR , novazelenausporam.cz

Montujeme po celé České republice
Zelená dohoda - modernizační fond