7 minut/y čtení (1418 slov)

Informace k dotačnímu programu Nová zelená úsporám

Dotace Nová zelená úsporám na solární ohřev vody Dotace Nová zelená úsporám na solární ohřev vody
 • Přinášíme vám informace o aktuálním programu Nová zelená úsporám, zároveň si také připomeneme s jakým úspěchem probíhaly předchozí dotační programy. Cílem všech dotačních titulů NZÚ je motivovat k energetickým úsporám domácností. 
 • Aktuální program zvýšil dotaci na solární ohřev vody na částku až 45.000,- Kč a solární ohřev vody s přitápěním na 60.000,- Kč. Dotace na projektovou dokumentaci 5.000,- Kč zůstává stejná jako v předchozím dotačním programu. 
 • Na dotace je v aktuálním programu vyčleněno 19 miliard korun. Žádosti je možné podávat od 12.října 2021 do 30.června 2025 nebo do vyčerpání alokovaných prostředků. Proplacena budou opatření realizována po 1.lednu 2021. Dotace jsou vázány na RD, pokud jste vlastníkem více RD, můžete žádat o dotaci na každý dům. Kombinací více opatření z programu Nová zelená úsporám dosáhnete na zajímavý finanční bonus.  

Dřívější programy: Zelená úsporám a Nová zelená úsporám 

 • První zelená úsporám v letech 2009- 2012 rozdělila mezi 150.000 domácností okolo 21 miliard korun. Podporovalo se hlavně zateplení objektů a čisté zdroje tepla, jako solární kolektory apod. 
 • V roce 2013 byl spuštěn dotační program pod novým názvem: Nová zelená úsporám. Tento program trval až do roku 2021 a mezi žadatele o podporu byly rozděleny desítky miliard korun. V tomto programu jsme figurovali od samého začátku. Do seznamu výrobků a technologií jsme nechali zapsat námi dodávané solární kolektory a rozjeli jsme s fondem vyřizování dotací na solární ohřev a solární ohřev vod přitápěním. V tomto období jsme nainstalovali v českých domácnostech stovky solárních systémů. Ke všem instalacím jsem zajištovali potřebné dokumentace včetně zajištění žádostí o dotace. V součtu došlo k proplacení desítek milionů korun z dotací, které putovali k našim zákazníkům. 
 • Následovně byl vyhlášen nový dotační program: Nová zelená úsporám pro roky 2021-2025, o kterém si teď tady povíme. Zaměříme se však pouze na nabídku dotací na solární termické kolektory. Tyto sluneční kolektory slouží k ohřevu vody či podpoře přitápění. Díky solárním systémům můžete využívat sluneční energii a ušetřit tak i desetitisíce na náklady spojené s ohřevem vody. Jak je známo, největším požíračem energií v rodinných domech jsou právě ohřívače vody, bojlery. To je hlavní důvod proč se těmito instalace zabýváme. Návratnost investice do toho způsobu ohřevu či přitápění je s využitím dotace velice lákavá. Instalacemi a dotacemi se zabýváme přes 15 let. Největší výhodou naší firmy je že instalujeme solární systémy po celé ČR na klíč včetně vyřízení dotací z programu Nová zelená úsporám.

Jaký je nejsnadnější způsob získání dotace? S námi! 

 1. Pokud jste se rozhodli, že chcete instalovat solární systém, nejlepší je nás kontaktovat a my se o vše postaráme. Vše zařídíme na klíč. Od realizace až po získání dotace. Když vyplníte nezávazný dotazník náš specialista vás bude kontaktovat co nejdříve.  

Nechte to na nás. Dotaci Vám rádi vyřídíme!

Nainstalujeme solární systém a zajistíme dotaci z programu Nová zelená úsporám!

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

SFŽP ČR klade vysoký důraz na vhodný výběr dodavatele.

 • V předchozích dotačních výzvách se nainstalovalo mnoho fotovoltaických i termických solárních systémů. Celá řada firem, co instalovala termické kolektory tu již nejsou, většinou se firma položila, protože neuměli odborně provést instalaci takového zařízení. Dalším důvodem byla instalace levných, nekvalitních solárních termických kolektorů z asijských trhů, kde počty reklamací byly obrovské.
 • Vítáme stávající aktivní přístup SFŽP ČR, kdy fond důrazně vyzývá zájemce o podporu z programu Nová zelená úsporám, aby byli při svém výběru dodavatele obezřetní. První krok je ověřit si řádně případného dodavatele solárního systému. Prověřte si co nejvíce informací, vyhnete se tak případným nepříjemnostem.
 • Montáže solárních systémů mohou provádět pouze osoby s příslušným osvědčením. V naší firmě klademe důraz na kvalitní evropské produkty a špičkové zhotovení díla. Tato tvrzení dokládají stovky našich spokojených klientů. Úhrada faktury probíhá výhradně po předání díla. Samozřejmostí je řádná smlouva o dílo a předávací protokol k uvedení zařízení do trvalého provozu. Na naše produkty poskytujeme prodloužené záruky. Nabízíme také dohled nad vaším solárním systémem v rámci jeho užívání a plnění řádných servisních intervalů. 

Najdete nás v sekci specialistů na solární ohřev vody

 • V sekci seznamu SFŽP ČR, specialisté je aktuálně zapsáno 746 firem, které se zabývají solárními systémy a solárními termickými systémy. Bohužel seznam nerozlišuje firmy zabývající se fotovoltaikou a firmy realizující termické kolektory na ohřev vody. 
 • V uvedeném seznamu je naše firma vedena na této webové adrese: Solární systémy Kocián. Naše firma provádí realizace po celé ČR. V rámci předchozích dotačních programů jsme instalovali stovky solárních systémů, můžete se na nás s jistotou obrátit. Další informace můžete získat na jakémkoliv krajském pracovišti SFŽP ČR.

Jaké jsou aktuální podmínky dotací Nová zelená úsporám?

 • Program je určen pro majitele rodinných a bytových domů v ČR
 • Žádat mohou také lidé trvale bydlící v rekreačních objektech
 • Instalace solárního systému proběhla po datu 1.1.2021.
 • Podporována jsou pouze opatřenı́ realizovaná ve stávajı́cı́ch dokončených rodinných domech a v budovách definovaných v kap. 2.2, pı́sm. b). 
 • Nejsou podporována opatřenı́, která byla uvedena a započı́tána v průkazu energetické náročnosti budovy pro stavebnı́ řı́zenı́ nebo opatřenı́, která byla realizována a uhrazena (i částečně formou záloh) dřı́ve, než za 2 roky po řádném dokončenı́ rodinného domu, za které je považováno datum dokončenı́ stavby uvedené v katastru nemovitostı́. Pokud podmı́nky pro konkrétnı́ podoblast podpory nestanovı́ jinak, nelze podporu v této oblasti čerpat na budovy, které byly podpořeny v oblasti podpory B (včetně podpory z programů Nová zelená úsporám 2013 a Nová zelená úsporám s přı́jmem žádostı́ v letech 2014-2021).

Na co lze čerpat dotace?

 •  Aktuálně lze čerpat na výše uváděné tituly: zateplení, kotle, kamna, tepelná čerpadla, dešťovku, stínící techniku, zelené střechy, ekomobilitu, novostavby, fotovoltaické systémy, termické systémy k přípravě vody a přitápění, řízení větrání s rekuperací, využití tepla z odpadní vody, projekty a také na bonus za využití více opatření.

Chcete se sami zorientovat v dotačním programu NZÚ?  

 • Pokud máte chuť a jste zvyklý si vše zařizovat sám, poradíme vám jak úspěšně zažádat o dotaci na solární systém k ohřevu TUV či přitápění.  

K získání dotace NZÚ musíte mít projekt!

 • Projektovou dokumentaci, odborný posudek a další povinné přílohy dle závazných pokynů NZU získáte od projektanta. Veškeré podklady byste měli dostat v digitální podobě
 • Najít svého projektanta můžete například na stránkách SFŽP ČR, které k tomuto účelu zřídili sekci seznam specialistů. V uvedeném seznamu figurujeme v sekci k vypracování projektové dokumentace i realizace solárních systémů. Pokud chcete vypracovat projektovou dokumentaci k dotaci na solární ohřev vody kontaktujte našeho specialistu přes naše webové stránky: Vypracovat projekt . Další možností je rozhraní SFŽP ČR : Specialista nebo realizační firma: Solární systémy Kocián.

Podání žádostí probíhá výhradně přes AIS SFŽP ČR 

 • Nejprve je třeba mít založenou a aktivovanou elektronickou identitu občana. Vyplňte formulář na webové adrese: www.identitaobcana.cz. Zřídit takovýto účet se dá několika způsoby. Doporučujeme použít ideálně datovou schránku. Prostřednictvím datové schránky můžete svůj účet identitaobcana.cz aktivovat jednoduše.
 • Po aktivaci se můžete jednoduše registrovat a přihlásit do AIS SFŽP ČR. Na webové adrese: https://zadosti.sfzp.cz/ můžete založit a vyplnit svou žádost o dotaci nebo přidat zplnomocněnou osobu, která za vás žádost podá.
 • Pokud budete žádost o dotaci podávat sami, mějte na paměti, že je třeba vyplnit všechny potřebné údaje. Musíte nahrát všechny povinné přílohy v digitální podobě, nejlépe PDF. V samotném závěru podávání žádosti o dotaci jste informováni zda doložení realizace proběhlo úspěšně.
 • Podávat žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám můžete před realizací, v průběhu realizace nebo i po realizaci daného opatření.

SFŽP ČR nyní zkontroluje Vaši žádost

 • Po vyplnění následuje kontrola vaší žádosti ze strany pracovníků SFŽP ČR. Nejdříve dojde k prověření formální správnosti žádosti a pak se kontrolují veškeré technické požadavky realizovaného opatření. Pokud je vše v pořádku, obdržíte prostřednictvím emailu akceptační dopis.
 • Dokumenty potřebné k získání dotace NZU získáte na této adrese: Dokumenty ke stažení 
 • Od akceptace žádosti je nutno dané opatření realizovat do 2 let včetně doložení potřebných dokumentů. 

Kdy dostanete dotaci? 

 • Jakmile doložíte fondu provedené práce a realizaci solárního systému, dojde k vyplacení dotace. Čerpání prostředků nastane po vydání kladného rozhodnutí ministra SFŽP ČR. Částka bude poukázána na váš účet uvedený v AIS SFŽP ČR převodem. Výše podpory je v Kč a je závislá na typu podporovaného opatření a výše způsobilých nákladů.
 • Vždy je třeba realizační firmě uhradit celou fakturovanou částku. Pořídíte-li si solární systém, dotace Vám bude vyplacena až po úplném uhrazení faktur
 • Aktuálně lze čerpat až 45.000,- Kč na solární ohřev vody a 60.000,- Kč na solární ohřev vody s přitápěním. SFŽP ČR Vám vyplatí dále dalších 5.000,- Kč na úhradu spojenou s pořízením projektové dokumentace.

Celkově tak můžete od fondu získat až 50.000,- Kč na ohřev vody a 65.000,- Kč na ohřev vody s přitápěním.

Česko zažívá solární boom, jsme jeho součástí
Solární ohřev pomocí kolektorů Regulus