4 minut/y čtení (786 slov)
Doporučené

Zneužívání dotací v solárním sektoru: hlubší pohled

zneuzivani-dotaci-na-solarni-ohrev-vody Zneužívání dotací v sektoru solárního ohřevu vody

Významný posun k udržitelným zdrojům energie, včetně solárního ohřevu vody pomocí termických a fotovoltaických systémů, je doprovázen veřejnými dotacemi, které mají za cíl usnadnit a urychlit tento přechod. Avšak, jak ukazuje praxe, systém dotací čelí zneužití, které podkopává jeho účelnost a cíle. Tento článek poskytuje podrobnější pohled na specifické případy, kdy dotace na solární ohřev vody neplní svůj zamýšlený účel a přináší spíše nežádoucí důsledky.

Vliv prodejců a rozhodovací proces zákazníků na výběr solárního ohřevu vody 

Dalším závažným aspektem je ovlivňování koncových zákazníků prodejci solárních ohřevů vody, což může vést k rozhodnutím, jež nejsou v nejlepším zájmu zákazníků z hlediska dlouhodobé udržitelnosti a ekonomické efektivity. Zákazníci často čelí obtížím při rozhodování mezi solárním ohřevem vody termickými systémy a solárním ohřevem vody fotovoltaickými systémy, a mohou podléhat tlaku a přesvědčení ze strany prodejců, aniž by plně pochopili dopady svých rozhodnutí.

Případ A: odstraňování funkčních termických kolektorů pro solární ohřev vody

V posledních měsících se setkáváme s narůstajícím počtem příkladů, kdy systém dotací nejenže neplní svůj primární účel podpory udržitelných energetických řešení, jako je solární ohřev vody, ale paradoxně vede k rozhodnutím, která jsou z hlediska ekologie a ekonomiky kontraproduktivní

Například, v jednom konkrétním případě byl zákazníkem demontován stávající termický systém solárního ohřevu vody, který byl plně funkční a efektivní, a nahrazen systémem fotovoltaickým na ohřev vody, avšak o výrazně nižším výkonu. Tento krok byl učiněn výhradně s motivací maximalizovat finanční zisk z dostupných dotací, aniž by byl brán ohled na skutečnou potřebu nebo dlouhodobý přínos pro domácnost či pro životní prostředí.

Tyto případy mají přímou vazbu na dotace z programu NZÚ Light.

Případ B: Náhrada starých systémů solárního ohřevu vody za účelem získání dotací

Dalším znepokojivým trendem je situace, kdy zákazníci, kteří by si normálně museli zaplatit servisní zásah u svého starého solárního systému ohřevu vody (např. 15 let staré termiky, která stále funguje), jsou motivováni k jeho nahrazení novým systémem. Tento krok je opět vedlejším produktem systému dotací, který preferuje instalaci nových systémů před údržbou a optimalizací stávajících.

Případ C: Porušení podmínek udržitelnosti

Jedním z takových případů je rozhodnutí zákazníka demontovat plně funkční solární termický systém pro ohřev vody, aby uvolnil místo pro instalaci fotovoltaického systému o výkonu 10 kWp na výrobu elektřiny. Tato situace odhaluje značné nedostatky v regulaci a využívání dotací určených pro solární technologie. Centrem tohoto paradoxu je fakt, že zákazník porušil klíčovou podmínku získané dotace týkající se solárního termického systému - minimální dobu udržitelnosti projektu, obvykle stanovenou na deset let. Předčasná demontáž a nahrazení systému neodpovídá původnímu záměru dotací, kterým je podpora dlouhodobě udržitelných energetických řešení.

Dalším aspektem této situace je výměna termických solárních kolektorů o výkonu cca 5,7 kW za fotovoltaické panely s výkonem pouze 2,4 kW. Výkony kolektorů a solárních panelů jsou přepočteny na plochu, kterou zákazník získal pro fotovoltaiku odstraněním termiky. Tento krok představuje nejen značný pokles v efektivitě využití dostupného prostoru a solární energie, ale také vede k otázkám o celkové energetické strategii a prioritách dotyčného zákazníka.

Analýza problému a možná řešení v kontextu solárního ohřevu vody

Tyto případy poukazují na naléhavou potřebu zpřísnění regulace a kontroly v oblasti dotací pro solární systémy. Odhalujeme základní problémy v nastavení a implementaci dotací v oblasti solární energie pro ohřev vody. Přílišný důraz na nové instalace ve srovnání s údržbou a vylepšením stávajících systémů vytváří prostředí, kde je plýtvání zdroji a neefektivita nejen možná, ale často i výhodná. 

Strategie pro zlepšení systému dotací

Pro zlepšení situace je nutné přepracovat systém dotací na solární ohřev vody tak, aby:

  1. Podporoval údržbu a aktualizaci stávajících systémů, pokud je to technicky a ekonomicky smysluplné.
  2. Přísnější kritéria pro udělení dotací: zpřísňující podmínky pro získání dotací
  3. Podpora dlouhodobé udržitelnosti: zaměření na projekty, které prokazatelně přispívají k dlouhodobým cílům v oblasti udržitelnosti a energetické efektivity.
  4. Zajistit, aby SFŽP prováděl pravidelné kontroly realizovaných projektů s cílem identifikovat a potrestat nevhodné praktiky.
  5. Vzdělávání a informovanost: zvýšit informovanost zákazníků o dlouhodobých výhodách a nevýhodách jejich energetických rozhodnutí, a tím předejít ovlivňování prodejci.
Implementací těchto opatření lze dosáhnout lepšího využití veřejných prostředků, podpořit udržitelný rozvoj a zároveň zvýšit důvěru veřejnosti v systém dotací a v obnovitelné zdroje energie.

Možná řešení a role SFŽP ČR: překonání problémů se soláry

Jasnější pravidla a lepší informovanost jsou klíčové pro řešení problémů souvisejících s dotacemi v oblasti solární energie. Cílem musí být nejen podpora přechodu na udržitelné zdroje, ale také zajištění, že tyto zdroje jsou využívány co nejefektivněji a v souladu s principy udržitelného rozvoje. 

Je nezbytné, aby Státní fond životního prostředí (SFŽP) a další regulující orgány zavedly přísnější kontrolní mechanismy a kritéria pro udělení dotací, aby bylo zajištěno, že finanční podpora směřuje k projektům, které skutečně přinášejí významné výhody v oblasti energetické efektivity a udržitelnosti. Také by měly být zavedeny opatření pro lepší vzdělávání zákazníků o možnostech solární energie a o tom, jak optimalizovat jejich investice pro dosažení nejlepších možných výsledků.

Další výzva pro SFŽP v podobě samotížných systémů