4 minut/y čtení (814 slov)
Doporučené

Instalatér solárních soustav

Instalatér termických soustav Certifikace MPO - instalatér termických solárních soustav

Instalatér solárních termických soustav (kód:23-099-M) / certifikace MPO

 • Rozhodli jste se pro pořízení solárního systému na ohřev TUV a hledáte nyní možnost montáže, kterou svěříte do rukou neodborné osoby? Chceme Vás tímto upozornit na rizika, kterým se tímto krokem vystavujete. Stejně jako v jiných specifických technických oborech, také v provádění instalací termických tepelných soustav je potřeba, aby osoba, která takovou činnost vykonává, byla tzv. fundovaná neboli splňovala kvalifikační úroveň, orientovala se v legislativě, teoretických znalostech problematiky a byla schopná prakticky řešit kompletní instalaci. 
 • Takovéto osvědčení se vydává po splnění daných podmínek vydaných MPO ČR a je platné po dobu 5 let.
 • Montáž solárního systému takovou osobou nebo firmou je také jednou z podmínek pro získání dotací v programu Nová zelená úsporám SFŽP ČR. Vyhnete se tak nejen administrativním nedostatkům při žádosti o dotaci, ale budete si jisti, že zařízení do kterého jste investovali významnou část Vašich financí, a které Vám má sloužit desetiletí a spořit Vám Vaše výdaje za energie bude plně funkční nebo nebude trvale poškozeno a znehodnoceno neodbornou montáží. 
 • Jaké tedy taková osoba musí splňovat podmínky se můžete dočíst v následujících řádcích. 

Odborná způsobilost

Název/ Úroveň

 1. Orientace v legislativě a certifikacích v solárních termických soustavách: 4
 2. Orientace v solárních tepelných kolektorech: 4
 3. Orientace v solárních termických soustavách: 4
 4. Výpočty solárních termických soustav: 4
 5. Instalace, údržba a servis solárních termických soustav: 4

Platnost standardu: Standard je platný od: 19.12.2014

 Kritéria a způsoby hodnocení

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Uvést normy týkající se solárních kolektorů a soustav: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 2. Uvést legislativní dokumenty týkající se instalací solárních termických soustav: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 3. Uvést certifikační systémy a značky pro solární kolektory a soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Vyjmenovat základní druhy solárních kolektorů: Ústní ověření
 2. Změřit rozměry a vypočítat plochu apertury solárního kolektoru: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 3. Vypočítat účinnost solárního kolektoru na základě specifikace výrobce: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 4. Popsat vliv orientace a sklonu solárních kolektorů na výkon: Ústní ověření
 5. Popsat možnosti uchycení solárních kolektorů pro různé druhy střech: Ústní ověření

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření 

 1. Popsat funkci solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 2. Vysvětlit stav solární termické soustavy bez odběru tepla: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 3. Čtení výkresu solární termické soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 4. Kontrola správného zapojení solární termické soustavy ve výkresu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Určit potřebnou plochu solárních kolektorů pro danou potřebu tepla: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 2. Určit roční tepelné zisky solární termické soustavy a úsporu energie instalací solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 3. Uvést rámcově současné ceny energií a prvků solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 4. Vypočítat prostou dobu návratnosti solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kritéria hodnocení/ Způsoby ověření

 1. Popsat způsob a prostředky instalace solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 2. Provést kontrolu teplonosné kapaliny: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 3. Provést funkční zkoušku a uvést solární termickou soustavu do zkušebního provozu: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 4. Doplnit teplonosnou kapalinu do soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 5. Natlakování expanzní nádoby: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 6. Uvést vhodné materiály potrubí a tepelné izolace pro solární termické soustavy: Písemné ověření s ústním zdůvodněním
 7. Nastavit průtok kapaliny v solární termické soustavě: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
 8. Provést kontrolu správnosti umístění a montáže prvků solární termické soustavy: Praktické předvedení s ústním zdůvodněním

Je třeba splnit všechna kritéria.

Kdo se může přihlásit ke zkoušce?

 • Střední odborné vzdělání s výučním listem v oboru 36-52-H/01 Instalatér, zaměření topenář.
 • Osvědčení o získání profesní kvalifikace Topenář (36-004-H) na základě zákona č.179/2006Sb., o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.
 • Úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v oborech stavebnictví nebo strojírenství.

Pro úspěšné splnění požadavků testu: Za úspěšné splnění testu se považuje 75% správně zodpovězených otázek.


Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. 

 • Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil" nebo „nesplnil". 
 • Výsledné hodnocení zkoušky zní buď: „vyhověl nebo nevyhověl"


Doba přípravy na zkoušku

 • Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. 
 • Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

 • Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin.
Bojlery | rádce s výběrem
Naše solární systémy v Ghaně