6 minut/y čtení (1162 slov)

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2023+ OPĚT STARTUJE

Využijte dotace na solární ohřev vody Nová zelená úsporám opět spuštěna

Aneb jaké podmínky musíte splňovat pro úspěšné vyřízení dotace pro solární systém na ohřev vody.

V rámci národního plánu obnovy vzniklo pokračování programu NZÚ vydané v roce 2022. Oproti předchozímu programu pro žadatele dotaci doznala nynější výzva několika změn v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu s platností od září 2023. Zaměříme se zejména na program ZDROJE ENERGIE podoblast podpory C.2 SOL a C.2 SOL+, což znamená ohřev teplé vody termickými kolektory, popř. podpora přitápění. V tomto důsledku vydal SFŽP ČR Závazné pokyny, které se jím zabývají a průběžně je dle požadavků SFŽP ČR upřesňují s ohledem na skutečnou formu realizace, aby mohla být dotace řádně vyplacena žadateli. Nyní si tedy zodpovíme nejdůležitější otázky, které se tohoto tématu týkají.

Kdo může být žadatelem o získání dotace SFŽP ČR?

Žadatelem o dotaci na solární ohřev vody může být vlastník stávajícího RD určeného k trvalému bydlení s max. 3 samostatnými byty, vlastník vymezené bytové jednotky v rodinném či bytovém domě. Takový vlastních může žádat o podporu i na několika objektech v jeho vlastnictví. Oproti předešlému programu lze žádat o podporu i u objektů s č. ev, určených převážně k rekreaci, pokud žadatel doloží 2 roky trvalý pobyt v tomto domě. V Závazných pokynech je definován způsob, nejběžněji jej doložit občanským průkazem s vyznačením data vydání, nebo potvrzením místně příslušného úřadu apod.

Vlastníkem by měl žadatel zůstat po celou dobu vyřízení žádosti od realizace po rozhodnutí ministerstva o přiznání dotace. Pokud nastane situace případného dědického řízení v případě úmrtí vlastníka, práva na podporu nezanikají, ale je nutné další postup konzultovat přímo s pracovištěm SFŽP ČR, které tuto žádost zpracovává. Samozřejmostí je, že se musí jednat o objekty nacházející se na území ČR, žadatelem může být i cizí státní příslušník, který je majitelem objektu na našem území.

V případě novostaveb a opatření s jejich realizací bylo započato dříve než 3 roky po jejich řádném dokončení, nebo tato opatření nebyla započítána v PENB pro stavební řízení.

Podporována jsou pouze opatření realizována a uhrazena po 1. lednu 2021.

Výše státní podpory

Tato částka je samozřejmě omezena. Jedná se o 50% přímých realizačních nákladů. Ve výsledku v programu C.2 SOL se žadateli dostane dotace až 45.000,- Kč. V případě podpory přitápění se lze dostat na částku 60.000,-Kč a to v programu C.2 SOL+. Tato částka se navyšuje pro nejpostiženější kraje emisními limity o 10%. A to pro kraj Moravskoslezský, Ústecký a také pro kraj Karlovarský a domy nacházející se v regionech a obcích uvedených v Akčním plánu Strategie regionálního rozvoje 2021+

Komu nelze podporu SFŽP ČR vyplatit?

Podporu nelze schválit vlastníkům, kteří již na zmiňované opatření dotaci čerpali v předešlé podpoře NZÚ a doba udržitelnosti ještě neuplynula. Stejně tak pokud vlastník nabyl nemovitost touto podporou dotčenou, např. při koupi, dědictví apod. Žadatel dále nesmí mít žádné závazky u orgánů statní správy, finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, žadatel (dotčený objekt žádosti) nesmí být v exekuci, insolvenci, a dalším podobném zatížení. Dále nelze žádat o podporu ve stejné oblasti C.2, tepelné čerpadlo s ohřevem vody, FV systém s přebytky energie pro ohřev TV a VZT jednotky se zpětným využitím tepla k ohřevu vody. Dále nelze žádat pokud čerpá žadatel dotaci na realizaci v oblasti podpory B- Novostavby

Více lze naleznout v podmínkách Závazných pokynů, které lze stáhnout z webových stránek přímo na NZÚ.

Jak vlastně probíhá podání žádosti v praxi?

I přesto, že se administrativa dle našeho názoru ulehčila v důsledku podání žádosti pouze elektronickou formou tak některé pokyny ve Závazných podmínkách nejsou zcela zřetelně interpretovány, ale spíše obecnou formou, která bývá přezkoumána metodickým oddělení SFŽP ČR. Základem k úspěšnému podání žádosti je správně navrhnutý projekt při podání před realizací anebo samotná realizace, která se s takovým projektem bude shodovat. Podmínky se týkají nejen použitých materiálů a jejich vlastností, ale také nároků na jejich instalaci.

Zásadním kritériem pro solární termické kolektory jsou nároky minimální hodnotu účinnosti termických kolektorů, a současně minimální měrný objem zásobníku vztažený k ploše apertury kolektorů musí být vyšší než 45 litrů na 1m2. Jednoduše řečeno, nedocílíme této hodnoty předimenzováníkolektorové plochy, která musí vykazovat užitné hodnoty pro stanovený minimální objem zásobníku. Minimální plocha apertury solárního kolektoru nesmí být menší než 1,8m2 a v případě přitápění 3,66m2.Vybírejte z výrobků zapsaných v Seznamu výrobků a technologií (SVT) při dotačním fondu. V opačném případě žádejte od dodavatele nejnovější ISO certifikace, kde budou hodnoty kolektorů jasně a prokazatelně definovány, aby mohla být Váše žádost úspěšně vyřízena. Rovněž je vhodné pro instalaci zvolit firmu, která je renomovaná a vlastní Osvědčení o profesní kvalifikaci pro instalaci solárních termických soustav (23-099M), kdy je autorizujícím orgánem MPO ČR. Taková firma je zároveň oprávněna ke zpracování bilančních protokolů a ostatních náležitostí v této oblasti podpory.

Prvním krokem před podáním žádosti elektronickou formou je nutné ověřit svou identitu. Aby bylo možno ověřit vaši totožnost, budete potřebovat některý z elektronických identifikačních prostředků. NIA ID. Jde o identifikační prostředek založený na uživatelském jménu a heslu s následným ověřením pomocí SMS kódu. Pro zřízení NIA ID nejprve zaregistrujete svůj profil a poté provedete jeho aktivaci buď pomocí datové schránky nebo na jakékoliv pobočce CzechPOINT. Ihned po aktivaci můžete použít zvolené jméno a heslo pro přihlášení do systému. Po instalaci aplikace vás průvodce provedeaktivací, kterou je možné provést buď přihlášením přes Bankovní identitu vybraných bank, datovou schránkou nebo NIA identitou. Po aktivaci je možné použít přihlášení. S jakýmkoliv identifikačním prostředkem se pak můžete kdykoliv přihlásit do Agendového informačního systému (AIS) SFŽP ČR na webové adrese zadosti.sfzp.cz a podat si žádost o dotaci. Dále jako žadatel doložíte veškeré dokumenty a podáme žádost o dotaci. Pokud chcete, aby Vaši žádost administrovala třetí osoba, je nutno po přihlášení, vygenerovat kód pro možnost přístupu třetí osoby.

Pokud jste se dostali až k úspěšné registraci, připravte si v elektronické podobě přílohy pro vložení do systému. Ty musí obsahovat bilanční výpočty zisků systému v závislosti na sklonu kolektorů, jejich odklonu od jižní strany, velikosti zásobníku nebo počtu osob využívajících tento zdroj k přípravě TV. A musí být zpracovány oprávněnou osobou stejně jako samotná realizace solárního systému a nelze ji provést svépomocí. Další přílohou je fotodokumentace nového zdroje pro přípravu TV. Z praxe postačí fotografie umístění kolektorů a technické či jiné místnosti, kde je instalován solární zásobník. Demontované nebo záložní zařízení netřeba dokumentovat. Zpráva o instalaci zdroje a uvedení do provozu je další povinnou přílohou, kde bude definován objekt a samotný systém s jeho hodnotami, stvrzený podpisy instalační firmy.

Na počátku podání žádosti je rovněž nutno doložit potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele a to nejlépe potvrzením banky, kde budou zapsány veškeré identifikační údaje žadatele nebo doložení Smlouvy u zřízení a vedení účtu.

Pro doložení realizace a přímých realizačních nákladů je třeba do systému nahrát veškerou fakturaci od samotné realizační firmy, včetně potvrzení bankovní instituce o úhradě všech doložených faktur, pokud tyto platby probíhaly bezhotovostně. V případě hotovostních plateb jsou tyto doklady rovněž vyžadovány např. formou příjmového dokladu. Vlastníte- li nemovitost s další osobou (osobami) uvedete tento souhlas v žádosti. Dalšími přílohami mohou být u ev. č. potvrzení o trvalém pobytu, nebo další dokumenty, které po Vás SFŽP žádat k doložení.

Češi na světové špičce: neobvyklé využívání FVE k ...
Varování: Buďte obezřetní před pochybnými firmami ...