11 minut/y čtení (2211 slov)
Doporučené

Dotace krok za krokem

Zajistíme vám dotaci na solární ohřev Zajistíme vám dotaci na solární ohřev

NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM 2023+ OPĚT STARTUJE

Aneb jaké podmínky musíte splňovat pro úspěšné vyřízení dotace pro solární systém na ohřev vody. V rámci národního plánu obnovy vzniklo pokračování programu NZÚ vydané v roce 2022. Oproti předchozímu programu pro žadatele dotaci doznala nynější výzva několika změn v programu HOUSEnerg Modernizačního fondu s platností od září 2023. Zaměříme se zejmé...
https://solarni-ohrev-vody.cz/clanky/nova-zelena-usporam-2023-opet-startuje

Žádost o dotaci na solární ohřev - Nová zelená úsporám

Jaké podmínky musím splňovat pro úspěšné vyřízení dotace pro solární systém na ohřev vody?

V rámci národního plánu obnovy vzniklo pokračování programu NZÚ vydané v roce 2021. Oproti předchozímu programu pro žadatele dotaci doznala nynější výzva několika změn. Zaměříme se zejména na program Rekonstrukce rodinných domů a program C.2 SOL a C.2 SOL+, což znamená ohřev teplé vody termickými kolektory, popř. podpora přitápění. V tomto důsledku vdal SFŽP ČR metodické pokyny, které se jím zabývají a průběžně je dle požadavků SFŽP ČR upřesňují s ohledem na skutečnou formu realizace, aby mohla být dotace řádně vyplacena žadateli. Nyní si tedy zodpovíme nejdůležitější dotazy, které se tohoto tématu týkají.

Kdo může být žadatelem získání dotace SFŽP ČR?

Tím může být vlastník stávajícího objektu určeného k trvalému bydlení. Takový vlastních může žádat o podporu i na několika objektech v jeho vlastnictví. Oproti předešlému programu lze žádat o podporu i u objektů s č. ev, určených převážně k rekreaci, pokud žadatel doloží 2 roky trvalý pobyt v tomto domě. Ačkoliv není v Závazných pokynech přesně definován způsob, nejběžněji jej doložit občanským průkazem s vyznačením data vydání, nebo potvrzením místně příslušného úřadu apod. 

Vlastníkem by měl žadatel zůstat po celou dobu vyřízení žádosti od realizace po rozhodnutí ministerstva o přiznání dotace. Pokud nastane situace případného dědického řízení v případě úmrtí vlastníka, práva na podporu nezanikají, ale je nutné další postup konzultovat přímo s pracovištěm SFŽP ČR, které tuto žádost zpracovává. Samozřejmostí je, že se musí jednat o objekty nacházející se na území ČR, žadatelem může být i cizí státní příslušník, který je majitelem objektu na našem území. Nově je ovšem zavedeno, že žadatelem již nesmí být vlastník, který žádá o podporu v oblasti B- novostavba. O podporu lze v tomto případě možno zažádat nejdříve 2 roky po přidělení č.p. (po kolaudaci).

Připomínáme, že dotace není právně nárokovatelná.

Výše státní podpory na solární ohřev

Tato částka je samozřejmě omezena. Jedná se o 50% přímých realizačních nákladů nebo do výše 50.000,- Kč. Ve výsledku v programu C.2 SOL se žadateli dostane dotace až 45.000,- Kč. Pro vypracování Odborného posudku navíc 5000,-. V případě podpory přitápění se lze dostat na částku 60.000,-Kč a to v programu C.2 SOL+. Tato částka se navyšuje pro nejpostiženější kraje emisními limity o 10%. A to pro kraj Moravskoslezský, Ústecký a nově také pro kraj Karlovarský.

Komu nelze podporu SFŽP ČR vyplatit?

Podporu nelze schválit vlastníkům, kteří již na zmiňované opatření dotaci čerpali v předešlé podpoře NZÚ 2014 s dobou udržitelnosti, kdy tato doba ještě neuplynula. Stejně tak pokud vlastník nabyl nemovitost touto podporou dotčenou, např. při koupi, dědictví apod. Žadatel dále nesmí mít žádné závazky u orgánů statní správy, finančního úřadu, správy sociálního zabezpečení, žadatel (dotčený objekt žádosti) nesmí být v exekuci, insolvenci, a dalším podobném zatížení. Dále nelze žádat o podporu ve stejné oblasti C.2, tepelné čerpadlo s ohřevem vody, FV systém s přebytky energie pro ohřev TV a VZT jednotky se zpětným využitím tepla k ohřevu vody. Více lze naleznout v obecných podmínkách závazných pokynů, které lze stáhnout z webových stránek přímo na NZÚ nebo na předchozím odkazu.

Jak probíhá podání žádosti o dotaci v praxi?

 I přesto, že se administrativa dle našeho názoru ulehčila v důsledku podání žádosti pouze elektronickou formou tak některé pokyny ve Závazných podmínkách nejsou zcela zřetelně interpretovány, ale spíše obecnou formou, která bývá přezkoumána metodickým oddělení SFŽP ČR. Základem k úspěšnému podání žádosti je správně navrhnutý projekt při podání před realizací anebo samotná realizace, která se s takovým projektem bude shodovat. Podmínky se týkají nejen použitých materiálů a jejich vlastností, ale také nároků na jejich instalaci a zpracování odborného posudku, který je v oblasti C.2 SOL nedílnou součástí jako příloha k žádosti o dotaci.

Zásadním kritériem pro solární termické kolektory jsou nároky na požadované energetické zisky, které musí pro jejich dosažení splňovat minimální zisk 1400 kWh/rok a pro oblast s podporou přitápění 2500 kWh/r, a současně minimální měrný objem zásobníku vztažený k ploše apertury kolektorů musí být vyšší než 45. Jednoduše řečeno, nedocílíme této hodnoty předimenzování kolektorové plochy, která musí vykazovat užitné hodnoty pro stanovený minimální objem zásobníku. Kolektory musí rovněž splňovat min. účinnost, která je vzhledem k zastaralým výpočtovým metodám SFŽP často předávána k posouzení metodického oddělení při fondu. Pokud se takovýmto problémům chcete vyhnout, vybírejte z výrobků zapsaných v Seznamu výrobků a technologií (SVT) při dotačním fondu. V opačném případě žádejte od dodavatele nejnovější ISO certifikace, kde budou hodnoty kolektorů jasně a prokazatelně definovány, aby mohl být řádně zpracován odborný posudek. Rovněž je vhodné pro instalaci zvolit firmu, která je renomovaná a vlastní Osvědčení o profesní kvalifikaci pro instalaci solárních termických soustav (23-099M), kdy je autorizujícím orgánem MPO ČR. Taková firma je zároveň oprávněna ke zpracování odborného posudku v této oblasti podpory stejně jako autorizovaný inženýr ČKAIT.

Prvním krokem před podáním žádosti elektronickou formou je nutné: OVĚŘIT SVOU IDENTITU NIA ID.

Aby bylo možno ověřit vaši totožnost, budete potřebovat některý z elektronických identifikačních prostředků. NIA ID. Jde o identifikační prostředek založený na uživatelském jménu a heslu s následným ověřením pomocí SMS kódu.
Pro zřízení NIA ID nejprve zaregistrujete svůj profil na www.eidentita.cz/ProfileRegistration a poté provedete jeho aktivaci buď pomocí datové schránky nebo na jakékoliv pobočce CzechPOINT. Ihned po aktivaci můžete použít zvolené jméno a heslo pro přihlášení do systému.  Aplikaci Mobilní klíč eGovernmentu – aplikaci pro Váš chytrý telefon je k dispozici pro telefony se systémem Android a iOS (Apple). Po instalaci aplikace vás průvodce provede aktivací, kterou je možné provést buď přihlášením do vaší datové schránky nebo osobně na kterémkoliv pracovišti Czech POINT. Po aktivaci je možné použít přihlášení například pomocí otisku prstu, PIN nebo vámi zvoleného hesla.

Občanský průkaz s aktivovaným kontaktním čipem – máte-li k dispozici elektronický občanský průkaz, příslušnou čtečku čipových karet, můžete se přihlásit stejným způsobem, jako například do vaší datové schránky. 

Bankovní identitu u vybraných bank – využití tohoto způsobu ověření je momentálně v řešení. Služba je podporována ze strany Air Bank, Raiffeisenbank, Fio banku, mBank a Unicredit Bank. Bude-li tento prostředek umožněn, přihlásíte se do systému pro podání žádosti obdobně jako do internetového bankovnictví. Další možnosti přihlášení a kompletní informace o službě e-identita naleznete na webových stránkách správy základních registrů: https://info.identitaobcana.cz/

S jakýmkoliv identifikačním prostředkem se pak můžete kdykoliv přihlásit do Agendového informačního systému SFŽP ČR na webové adrese zadosti.sfzp.cz a podat si žádost o dotaci. Jakmile máte svůj identifikační prostředek vytvořen, zaregistrujte se.


Jak provést registraci?

Následujte uvedený odkaz: Registrace žadatele o dotaci na solární ohřev vody . Dále jako žadatel doložíte veškeré dokumenty a podáme žádost o dotaci. Pokud chcete, aby Vaši žádost administrovala osoba pověřená plnou mocí žadatele, je nutno po přihlášení, vygenerovat kód pro možnost přístupu třetí osoby. Pokud jste se dostali až k úspěšné registraci připravte si v elektronické podobě přílohy pro vložení do systému.

Odborný posudek (technická zpráva), kde bude definován objekt, stávající zařízení pro ohřev vody, které je možno i pro další postup zachovat jako záložní zdroj. Dále musí obsahovat bilanční výpočty zisků systému v závislosti na sklonu kolektorů, jejich odklonu od jižní strany, velikosti zásobníku nebo počtu osob využívajících tento zdroj k přípravě TV. Dalšími přílohami jsou např. schéma zapojení, nebo situace umístění kolektorů na střeše domu či přístavbě apod. Odborný posudek, jak již bylo řečeno musí být zpracován oprávněnou osobou stejně jako samotná realizace solárního systému a nelze ji provést svépomocí. Další přílohou je fotodokumentace nového zdroje pro přípravu TV. Z praxe postačí fotografie umístění kolektorů a technické či jiné místnosti, kde je instalován solární zásobník. Demontované nebo záložní zařízení netřeba dokumentovat. Zpráva o instalaci zdroje a uvedení do provozu je další povinnou přílohou, kde bude definován objekt a samotný systém s jeho
hodnotami, stvrzený podpisy instalační firmy a žadatelem. Na počátku podání žádosti je rovněž nutno doložit potvrzení o vlastnictví bankovního účtu žadatele a to nejlépe potvrzením banky, kde budou zapsány veškeré identifikační údaje žadatele nebo doložení smlouvy o zřízení a vedení účtu.

Nezapomeňte nahrát všechny povinné přílohy

Pro doložení realizace a přímých realizačních nákladů je třeba do systému nahrát veškerou fakturaci od samotné realizační firmy, ale také od zpracovatele odborného posudku, včetně potvrzení bankovní instituce o úhradě všech doložených faktur, pokud tyto platby probíhaly bezhotovostně. V případě hotovostních plateb jsou tyto doklady rovněž vyžadovány např. formou příjmového dokladu. Vlastníte – li nemovitost s další osobou (osobami) vyplňte formulář Souhlasného prohlášení vlastníků, který je ke stažení na webových stránkách NZÚ a opatřete jej podpisy dotčených osob. Pokud podstupujete podání žádosti Vámi pověřené osobě nebo firmě, je důležitou součástí připojit Plnou moc, rovněž vzor ke stažení, pro takové zastoupení. Dalšími přílohami mohou být u ev. č. potvrzení o trvalém pobytu, výpočty tepelných ztrát objektu v oblasti pro ohřev vody a přitápění, v dalších specifických podmínkách také dokumenty, které po Vás SFŽP žádat k doložení.

NZÚ Light přispívá seniorům 90.000,-Kč na solární ohřev vody

Dne 2.5 2023 vyšla nová výzva v dotačním programu týkající se zvýhodněných cen na solární ohřev pro seniory. Aktuálně lze čerpat částku 90.000,- Kč na solární systém určený k ohřevu vody. Dotaci , žádost a její podání zajišťují státním fondem definovaní pracovníci místní akční skupiny nebo EKIS a m-EKIS.

Více informací o aktuální výzvě k čerpání dotace na solární ohřev pro seniory naleznete na uvedeném odkazu: Dotace na solární ohřev pro seniory NZÚ Light

Jak probíhali žádosti o dotaci NZÚ v předešlém období?

Dotace Nová zelená úsporám v aktuální verzi skončila k 31.12.2021. Byla zde možnost čerpat dotaci na solární panely k ohřevu vody. Letos šlo čerpat z programu Nová zelená úsporám 40.000,- Kč na solární systém.

Vypracujeme projekt, nainstalujeme solár a vyřídíme Vám dotaci!

 • Pokud uvažujete o získání dotace na solární ohřev z programu Nová zelená úsporám je třeba akceptovat všechny podmínky k její získání. Primárně zákazník hradí dodavatelské firmě celou částku, a až následně je dotace proplácena ze strany SFŽP ČR. Orientační výši dotace lze zjistit z dotační kalkulačky nebo ji dostanete vypočítanou v nabídce na dotované opatření (v našem případě solární systém).

K získání dotace je třeba splnit pár podmínek

 • Splnění podmínek dotace je podmíněno konkrétní specifikací samotného dotačního titulu. S vyřízením dotací Vám rádi pomůžeme, máme bohaté zkušenosti. Žádosti o dotace v programu Nová zelená úsporám zajišťujeme našim zákazníkům už od roku 2013.


Výčet sekcí:

1. Vypracujeme Vám projektovou dokumentaci na solární systém

Autorizovaný inženýr zpracuje:

 • projektovou dokumentaci
 • technickou zprávu
 • energetický posudek
 • krycí list
 • bilanci solárních systémů
 • výkresovou část

Povinnou přílohou ze strany objednatele je doložení vlastnictví čísla účtu na který budou finanční prostředky proplaceny. Pokud je více vlastníků dané nemovitosti, potřebnou náležitostí bude jejich souhlas s realizovaným opatřením. Tímto máme připraveny dokumenty k podání žádosti o dotaci.

2. Zaregistrujeme Vás na SFŽP a podáme elektronickou žádost o dotaci

 • Provedeme registraci zákazníka na stránkách SFŽP ČR. Vyplníme elektronickou žádost o dotaci na stránkách Nová zelená úsporám, žádost pečlivě zkontrolujeme a elektronicky odešleme na krajské pracoviště životního prostředí. Následně si vytiskneme a spolu se všemi povinnými přílohami odešleme do 30 ti kalendářních dní na uvedené pracoviště. Obálku označíme viditelně NZÚ - číslo aktuální žádosti.

3. Co se děje s žádostí potom? Přezkum

 • Jakmile mají pracovníci SFŽP ČR všechny potřebné doklady k dispozici začnou se žádostí zabývat a zkoumat její správnost. Pokud je žádost podaná se všemi povinnými přílohami a jsou splněny všechny technické požadavky dojde k akceptaci Vaší žádosti. 
 • Do Vaší emailové schránky dojde akceptační dopis a lhůta ve které je třeba dané opatření realizovat. Se samotnou realizaci solárního systému však můžete začít před podáním žádosti o dotaci, v průběhu podání, nebo po podání a schválení žádosti.

 Na jaký solární systém Vám zajistíme dotaci?

 • Naše solární systémy jsou složeny výhradně z evropských produktů. K montážím solárních systémů disponujeme všemi potřebnými osvědčeními.
 • Pokud Vás zajímá jak nás hodnotí naši zákazníci, můžete si přečíst jejich zkušenosti s naší firmou: https://najisto.centrum.cz/1981186/pavel-kocian/hodnoceni/.
 • Na celou dodávku a montáž solárního systému uzavíráme se zákazníkem řádnou smlouvu o dílo dle platných zákonů ČR. Ve většině případů hradí zákazník pouze zálohovou fakturu při složení materiálu v místě instalace a následná fakturace je provedena až po realizaci samotného solárního systému a jeho řádném uvedení do trvalého provozu.

 Vy vyplníte dotazník a my vypracujeme nabídku, kterou neodmítnete.

Prosím vyplňte své jméno.
Prosím vložte své telefonní číslo.
Prosím vložte svůj email.
Napište svou zprávu.

*Odesláním formuláře souhlasíte s využitím svých údajů pro marketingové účely.

Po realizaci solárního systému dojde k proplacení dotace!

 • Máme-li zrealizováno, vyhotovíme doklady po realizaci, tyto podepíšete a doložíte Státnímu fondu životní prostředí. Tímto krokem máme splněno vše potřebné a pouze se vyčkává na proplacení dotace na solární systém ministerstvem životního prostředí. Toto období je v rozmezí cca 3 týdnů od doložení realizačního opatření.
 • Následně Vám bude zaslán formulář: prohlášení přijetí podmínek dotačního programu, který podepíšete, necháte úředně ověřit a pošlete ve stanované lhůtě zpět na SFŽP ČR.

Tímto je celý dotační proces Vaší žádosti o dotaci na solární systém u konce.

 Akce od A do Z, instalace solárního systému a zajištění dotace

 • Montáž 2 ks solárních kolektorů V Křemži. Kolektory jsou napojeny na solární zásobník umístěný v technické místnosti RD. Dohřev bojleru je řešen kotlem na TP. 
 • Předpokládaná úspora v rámci životnosti systému jsou statisíce.
 • Zákazníkovi jsme zajistili čerpání dotace ze SFŽP ČR v programu Nová zelená úsporám ve výši 40.000,- Kč.

Děkujeme za důvěru a přejeme mnoho slunečních dní! 

FVE ohřev vody NZÚ LIGHT : Podvod na důchodce?

Češi na světové špičce: neobvyklé využívání FVE k ohřevu vody budí překvapení!

Odpusťte si fotovoltaiku za 1 Kč: termické kolektory nabízejí vyšší výkon i dlouhodobější řešení pro ohřev vody Mezi naše nejčastější zákazníky patří majitelé tepelných čerpadel a majitelé fotovoltaických elektráren. Spotřeba elektrických bojlerů mění přístup k využívání vyprodukované energie. Ti, kteří si nechali instalovat fotovoltaické...
https://solarni-ohrev-vody.cz/clanky/cesi-na-svetove-spicce-neobvykle-vyuzivani-fve-k-ohrevu-vody-budi-prekvapeni
Statistika na trhu se solárními kolektory v ČR 
REAKCE na COVID 19